Rivningsarbeten och saneringsrivning

Vi tar på ett professionellt sätt hand om hela rivningsprojekt, saneringsrivningar, industririvningar och rivningar på grund av farliga ämnen.

Återvinning av material från rivnings- och saneringsobjekt

När Fortum har hand om rivningsarbetena kan beställaren vara säker på att rivningsavfallet hanteras enligt principerna för hållbar utveckling.

I de heltäckande rivningsprojekten ingår bland annat

 • planering av rivningsarbetet,
 • ansökan om tillstånd,
 • rivning av byggnader och konstruktioner,
 • återanvändning, återvinning och slutförvaring av byggavfall,
 • sanering, återanvändning och slutförvaring av förorenad mark,
 • rening och behandling av förorenat vatten samt
 • byggande av ny infrastruktur.

Vi har tillgång till lämpliga och effektiva verktyg samt tillräckliga resurser för alla rivningsbehov. Vi kan reagera snabbt på förändringar, så att den planerade fortsatta användningen av byggnaden inte äventyras.

Skräddarsydda industririvningar

Vi tar hand om industririvningar på ett effektivt och miljövänligt sätt enligt beställarens behov. Det kan bland annat handla om 

 • rivningar av delar av eller hela byggnader,
 • rivningar på grund av skadliga ämnen,
 • rivning av cisterner, anläggningar och pannor samt
 • skorstenar.

Saneringsrivning med hänsyn till särskilda krav

Vi förbereder oss i förväg inför ändringar i planerna som ofta sker i samband med saneringsrivningar så att inte tidsplanen för hela projektet äventyras.

De delar av byggnaderna som används och som ska lämnas kvar skyddas noggrant från damm och mekaniska skador. Vi utför även saneringsrivningar av skyddade byggnader. Saneringsobjektet är alltid noggrant städat när det överlämnas för vidare byggnadsarbeten eller annan användning.

Tillsammans planerar vi en lösning som passar dig!