Laboratorietjänster och avfallsanalys

Fortums Waste Solutions laboratorium har lång erfarenhet av analyser och karakterisering av mycket förorenade eller komplexa prover.

Fortum Waste Solutions laboratorier – mångsidiga specialister inom avfallsanalys

Fortum Waste Solutions laboratorier är specialiserade på avfalls-, process- och miljöanalyser.

Fortum Waste Solutions laboratorium i Sverige är sedan 1991 av ackrediterat Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorierna erbjuder ett brett spektra av analyser och utför kemiska analyser av vattenprover, analyser av metaller, analyser av organiska ämnen samt kemiska analyser av jord, slam, sediment och olja och utför karakterisering av deponiavfall. Utöver de standardiserade analyser som beskrivs i vår prislista, kan vi även ordna provning av andra parametrar efter kundernas önskemål.

Analyser & priser

Att väl känna till avfallet är avgörande för en trygg och säker hanteringspro­cess. Fortum undersöker farligt avfall som ska hanteras för att säkerställa att uppgifterna i deklarationsblanketten och avfallets kvalitet överensstämmer. Kemiska analyser som krävs för att vi på Fortum Waste Solutions ska kunna avgöra rätt behandlingsmetod är kostnadsfria. Övriga analyser debiteras enligt laboratoriets prislista. I prislistan anges också vilka analyser som är ackrediterade.

Kontakta oss för mer information om analyser eller information om metodernas mätosäkerhet. I vår  prislista hittar du kontaktuppgifter, priser m m.

Skicka prov

Prov som tagits ut efter kontakt med säljare vid Fortum Waste Solutions skickas med fördel till berörd person, märkning av prov sker då efter överenskommelse med säljaren. Det går också bra att få analyser utförda även fast det inte är kopplat till ett avfall.

Prov till laboratoriet ska åtföljas av ett följebrev. Det går bra att maila följesedeln till laboratoriet@fortum.com alternativt att skriva ut och bifoga följesedeln med provet. Följesedeln behöver innehålla följande information:

  • Provlämnare, företag, adress, telefonnummer samt mailadress dit rapport ska skickas.
  • Faktureringsadress
  • Beskrivning av provet och dess beståndsdelar samt från vilken typ av process som provet kommer ifrån.
  • Provets märkning.
  • Vad som ska analyseras

Provet ska förpackas så att kan hanteras säkert av postens personal vid transport till laboratoriet och förpackningen bör inte vara större än 5 liter. Se prislistan för rekommenderat emballage. Generellt räcker en plastburk 0,5 liter och endast i undantagsfall större provmängder. Provemballage kan fås vilket inte kostar inget extra. Det bör finnas utrymme kvar i provburken efter att prov lagts i den. Detta så att provet kan skakas för möjliggörande av blandning och uttagning av representativt delprov

Det är viktigt att provet representerar hela avfallet. Felaktig provtagning kan innebära att avfallet dirigeras till fel behandling samt att det prissätts felaktigt. Om det är svårt att få ett representativt prov kan flera prov tas ut från olika delar av avfallet och på så sätt få en rättvis bild av avfallet. Det händer ofta att provet är taget på ytan av t ex en cistern. Det analyssvaret man får då överensstämmer inte med cisternens innehåll.

Du är välkommen att diskutera provtagning med oss. Kontakta vår laboratoriechef Sara Andersson, kontaktuppgifter se vänsterspalten.

Följesedel för prover till laboratoriet

Svarsrapportering

Svar rapporteras normalt inom 10 arbetsdagar.  

Provning vid karakterisering har längre svarstider beroende på analysens utformning. Variationer i svarstid har också att göra med provets beskaffenhet. Normal svarstid för skaktest är 4 veckor och normal svarstid för perkolationstest (kolonntest) är 2 månader.

Svarsrapporteringen sker via mail med en elektroniskt signerad analysrapport. Om du som kund önskar kan rapport skickas via post, e-post eller fax.

Allmänna villkor

Samtliga priser är exklusive moms och gäller från och med 2016-01-20 med reservation för eventuella ändringar. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla prover sparas i minst två månader efter ankomstdatum. Längre lagring kan ordnas efter överenskommelse.