Avlägsnande av gifter

Vi avlägsnar farliga ämnen från kretsloppet på ett säkert och miljövänligt sätt. Fortum har erfarenhet och expertis inom området sedan över 40 år.

Fortum Waste Solutions är Nordens ledande företag inom att avlägsna gifter

Fortum Waste Solutions hjälper sina kunder att hitta den bästa och mest hållbara lösningen för hantering av farligt avfall. Processernas resurser kan i allt högre grad återvinnas och återanvändas, vilket främjar ett kretsloppssamhälle och bevarande av naturresurserna. Vissa farliga föreningar måste ändå avlägsnas från kretsloppet, för att förhindra att de ansamlas i de återvunna materialen. Fortum Waste Solutions erbjuder sina kunder de mest effektiva lösningarna för avlägsnande av gifter samtidigt som vi värnar om naturen. Ett ansvarsfullt omhändertagande av farligt avfall förbättrar ditt företags rykte.

Högtemperaturförbränning

Avlägsnande av gifter genom högtemperaturförbränning i kombination med kontrollerad slutförvar av aska och slagg säkerställer bästa möjliga avskiljningsresultat för icke önskvärda ämnen. Fortum Waste Solutions har tre anläggningar för högtemperaturförbränning i Norden. Dessa anläggningar för förbränning av farligt avfall ligger i Riihimäki (Finland) Kumla (Sverige) och Nyborg (Danmark). Vid dessa anläggningar förbränns farligt avfall, och energin i avfallet tas till vara och nyttjas som el och fjärrvärme.

Vår stora lagrings- och hanteringskapacitet ger våra kunder flexibel service. Fortums högtemperaturförbränning uppfyller stränga miljö- och säkerhetsstandarder i enlighet med internationell och nationell lagstiftning. Vi säkrar även en heltäckande spårbarhet för våra kunder.

Dessutom erbjuder Fortum Waste Solutions ett stort utbud av andra alternativ för hantering av farligt avfall i de nordiska länderna. Det handlar om exempelvis våtkemisk behandling, oljeinsamlings- och -oljeåtervinningstjänster samt lagring och behandling av oljehaltigt vatten.