Återvinning av restprodukter

Vi är redo att ta ansvar för hela avfallshanteringen åt våra kunder. Det innebär också kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara biproduktflöden.

Trygg och miljövänlig återvinning av restprodukter

Vanliga återanvändningsbara fraktioner från energiproduktion och industri är bland annat

  • botten och flygaska från förbränningsanläggningar,
  • stålsand, anrikningssand och blästringssand
  • gjuterisand och -damm
  • olika sorters slam och muddermassor
  • fiberlera och fiberslam samt
  • olika typer av grovkross.

Vi utnyttjar i första hand biprodukter i samband med våra nuvarande verksamheter, bland annat vid miljöbyggande, byggande av vägar, ytor och gator, marksanering, grundvattenskydd, avfallshanteringsprocesser samt deponibyggnation. Vissa av biprodukterna kan i behandlad form även användas som markförbättringsmedel.

Slaggrus av bottenaska blir byggnadsmaterial

Vi förädlar bottenaska som uppstår vid förbränning genom att avskilja metallerna i den för återvinning. Efter det förädlas mineralämnena till en sandig bottenaska som kan jämföras med stenkross som ersätter natursand och stenkross inom bygg och anläggning. Slaggrus används som byggnadsmaterial vid många byggen.

Askblandningen som uppstår vid förbränning av slaggrus och biobränsle i samband med tillverkning av markbetong används som ersättning för cement, vilket minskar koldioxidutsläppen inom byggindustrin. Mer finfördelat förädlat slaggrus kan även användas som fyllnadsmaterial i rör.

Vi är även redo att ta oss an mer utmanande hantering och återanvändning av restproduktflöden – kontakta oss!