Tjänster

Fortum Recycling and Waste Solutions erbjuder tjänster för våra kunder för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande.

Viktigaste tjänsterna

Industrier

Återvunnet material

Mycket av avfallet är material som kan utnyttjas som nytt råmaterial. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att bibehålla en allt större del av materialet som avfallet innehåller i kretsloppet och utnyttja det igen och igen.

Miljökonstruktion

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom efterbehandling och miljökonstruktion samt återvinnings- och återanvändningslösningar som gör att våra kunder bidrar till att spara in på naturresurser.

Avfallshantering

Vi vill göra avfallshanteringen och utvecklingen av den enkel och bekymmersfri för våra kunder. Vi tar vid behov ansvar för alla lösningar kring avfallshantering, återvinning och miljökonstruktioner åt våra kunder.

Experttjänster inom miljöområdet

Fortums kvalificerade tjänster skapar mervärde för våra kunders avfallshantering. Som föregångare i branschen erbjuder vi er ett stort kunnande och lång erfarenhet.

Hantering av farligt avfall

Fortum erbjuder hållbara nyckelfärdiga lösningar för hantering av farligt avfall genom att producera ren energi och säkerställa en trygg slutförvaring.

Industrier
Bygg- och rivningsverksamhet

Över 95 procent av det avfall som uppstår på byggarbetsplatser kan utnyttjas som exempelvis dräneringslager på deponier eller som energi.

Gruvindustri

Innovativa och hållbara lösningar för miljöhänsyn och materialhantering inom gruvindustrin.

Handel och tjänster

Ett servicekoncept som förstår de olika funktionerna inom handeln, lagstiftningen och ändrade krav i den.

Kemisk industri

Med kundspecifika lösningar för miljövård och materialeffektivitet bidrar vi med effektivitet i processerna inom den kemiska industrin.

Metallindustri

Leverans av återvunnen metall, återanvändning av metall samt andra kostnadseffektiva lösningar för att minska och dra nytta av materialflödena inom metallindustrin.

Olja och gas

Fortum tillhandahåller tjänster för återvinning av farligt avfall samt miljösanering för att lösa olje- och gasindustrins utmaningar och minimera riskerna.

Plastindustri

Fortum är leverantör av återvunnet råmaterial och samarbetspartner i all hantering av materialflöden.

Sjöfart

Fortums tjänster för återvinning av farligt avfall och miljösanering ger användbara lösningar och minimerar riskerna inom sjöfartsindustrin.

Skogsindustri

Fortum erbjuder heltäckande miljö- och materialtjänster för skogsindustrin som ger kostnadsbesparingar och effektiviserar produktionsprocessen.