Samrådsunderlag Norrtorp

Den verksamhet som Fortum Waste Solutions AB bedriver är tillståndspliktig enligt olika regler inom miljöområdet. Inför ansökan om nytt tillstånd ska samråd ske.

Fortum Waste Recycling AB planerar att utöka verksamheten i Kvarntorpsområdet, Kumla kommun. Utökningen kräver att mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser.  En tillståndsansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram i ett samrådsförfarande. Du hittar samrådsunderlaget nedan.

Samrådsunderlag

Samrådsyttrande lämnas via brev eller e-post till:

Mia Jameson
WSP Sverige AB
Box 8094
700 08 Örebro

alternativt mia.jameson@wsp.com.

Yttrande önskas om möjligt senast den 4 november 2017. Om yttrande avses lämnas, men inte kan lämnas senast detta datum, mottages tacksamt snarast besked om när yttrande kommer att lämnas.