MKB-förfaranden i projekten

Syftet med MKB-förfarandet är att säkerställa att miljökonsekvenser utreds med tillräcklig noggrannhet när ett projekt medför betydande miljökonsekvenser.

Beviljande av vissa miljötillstånd kräver en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med MKB-förfarandet är att säkerställa att miljökonsekvenser utreds med tillräcklig noggrannhet när ett projekt medför betydande miljökonsekvenser. Målet med MKB-förfarandet är också att utöka medborgarnas möjligheter att delta och påverka projektplaneringen.

I Finland styrs och övervakas förfarandena vid miljökonsekvensbeskrivningar av närings-, trafik- och miljöcentralerna. I Sverige är motsvarande myndighet Länsstyrelsen. I Danmark ansvarar Naturstyrelsen för MKB-förfarandena.

Fortum Waste Solutions har för närvarande inga pågående MKB-projekt i Sverige.