Marksanering

Hur många gånger har vi inte hört talas om naturens förmåga att bryta ner föroreningar? Ta mineralolja, till exempel. Om det släpps ut i havet bryts det i allmänhet ner och försvinner inom några få år. Men om det hamnar i marken kan det bli kvar under betydligt längre tid, och samma sak gäller även för många andra organiska föroreningar. Markområden som kontaminerats med olika typer av metaller kan ofta förorsaka allvarliga skador på växt- och djurlivet. Många av de förorenade markområden som finns i Sverige ligger inom gamla industriområden. Människors kunskap var förr mycket begränsad när det gäller olika kemikalier och metallers toxiska egenskaper. Därför släpptes avloppsvatten ofta direkt ut i omgivningen och avfallsprodukter begravdes i industrianläggningarnas omedelbara närhet. Med andra ord har många olika industriverksamheter på ett eller annat sätt lämnat avtryck i naturen.

Vid behandling av förorenade markområden krävs det ofta först en lång kedja av arbetsprocesser innan det är möjligt att avgöra det bästa tillvägagångssättet för att minimera effekterna av markföroreningar. I vissa fall kan olika typer av behandlingar direkt på plats vara den lämpligaste lösningen. Det innebär att jorden behandlas och renas på olika sätt utan att den grävs bort. I andra fall, särskilt när marken är kraftigt förorenad, kan det vara bättre att gräva bort jorden och behandla den med hjälp av olika tekniker såsom jordtvätt, biologisk behandling, termisk destruktion, stabilisering eller urlakning.

Ekokem utför marksaneringsuppdrag, allt från konsultation till helhetslösningar. Många specialister och ett brett utbud av saneringsmetoder står till vårt förfogande så att vi kan utföra alla uppdrag på ett optimalt sätt.