Jordbehandling

Förorenad jord kan behandlas med olika behandlingsmetoder. Beroende på den förorenade jordens fysikaliska och kemiska egenskaper utformas ett behandlingskoncept. För att kunna välja rätt behandlingsmetod analyseras den förorenade jorden. Efter en behandling fås ofta koncentrerade restfraktioner som behöver vidarebehandlas genom till exempel stabilisering, deponering eller förbränning.

Syftet med jordbehandlingen är att rena så stor del som möjligt av den förorenade volymen så att den kan återanvändas för olika ändamål.

Generellt arbetar vi på Ekokem för att rena förorenade massor ned till Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Massor renade ned till dessa nivåer kan återanvändas till olika former av industriella verksamheter. Vi kan även, om kunden önskar, rena massorna efter andra önskemål.

Ekokem kan behandla förorenad jord både vid huvudanläggningen vid Norrtorp samt vid behov hos samarbetspartners. Genom ett samarbetsavtal med Tekniska verken i Kiruna har vi möjlighet att ta emot, sortera, mellanlagra och behandla jordar i Kiruna.