Deponering av avfall

Avfall som innehåller höga halter av tungmetaller som inte bör återvinnas av miljöskäl läggs i deponi för farligt avfall. Exempel på sådant avfall är metallhydroxider, svårlösliga salter, askor, rökgasreningsprodukter, koncentrat från jordtvätt och förorenade jordar.

Ekokems deponi för farligt avfall, placerad vid huvudanläggningen i Norrtorp, Kumla är en oorganisk deponi. Det finns en föreskrift (NFS 2004:10) som innehåller krav för avfall som ska deponeras. Kraven innebär bland annat att avfallet ska vara väl beskrivet (karakteriserat) och uppfylla vissa krav rörande lakningsegenskaper samt organiskt innehåll (TOC-halt). Läs här för mer information.

Uppbyggnad av Ekokems deponi för farligt avfall

Deponin består huvudsakligen av botten- och topptätning, lak- och ytvattendiken, kontrollbrunnar och utjämningsbassänger.

Bottentätningen bildar ett ca 1,2 meter tjockt tätnings- och dräneringsskikt som består av flera lager material med bland annat bentonit . Det lakvatten som på sikt kommer att rinna ner igenom avfallet och nå dräneringsskikt ovanpå bottentätningen leds ut från deponin för särskild behandling.Ovanpå bottentätningen placeras avfallet.Avfallet täckas av en topptätning, som består av flera lager och är ca 0,5 meter tjockt. Den läggs på när deponin nått maximal höjd Allra högst upp på toppen, ovanpå topptätningen, läggs ett vegetationsskydd av morän