Ekokem utvärderar möjligheten att noteras på Nasdaq Helsingfors huvudlista

17.2./2016

Ekokem utvärderar möjligheten att noteras på Nasdaq Helsingfors huvudlista

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ETT SÅDANT MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

 

Styrelsen i Ekokem Abp har beslutat att påbörja en bedömning av sin kapitalstruktur och som en del av detta arbete ingår också en övervägning av notering av aktierna på Nasdaq Helsingfors huvudlista. Den eventuella börsintroduktionen och noteringen skulle ske tidigast under den andra halvan av 2016. Bolagets största aktieägare har uttryckt sitt stöd för utvärderingen.

Ekokem är ett av de ledande nordiska företagen inom cirkulär ekonomi och erbjuder sina kunder återanvändning, återvinning och slutdeponeringslösningar samt marksanering och miljöbyggtjänster. Förutom genom mottagning och bearbetning av avfall genereras en betydande del av företagets omsättning från försäljning av energi och återvunna material, en biprodukt av Ekokems verksamhet. Ekokem bedriver verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och Norge och har en stark position när det gäller tjänster inom miljövård och materialeffektivitet, med kunder från flera branscher samt inom den offentliga sektorn.

Syftet med den eventuella börsintroduktionen skulle vara att stödja ett framgångsrikt genomförande av Ekokems tillväxtstrategi. Genom en börsintroduktion skulle bolagets finansiella ställning stärkas, tillgången till kapitalmarknader för att finansiera investeringar förbättras, allmänhetens medvetenhet om Ekokem öka och villkoren för handel med aktien förbättras.

Ekokems styrelseordförande Juha Vanhainen kommentarer:

"Ekokem är numera ledande inom cirkulär ekonomi i Norden vilket skapar en god grund för företagets fortsatta tillväxt. I detta skede är det naturligt att utvärdera olika alternativ för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Som ett resultat av detta har styrelsen beslutat att inleda en bedömning av sin kapitalstruktur där en börsintroduktion av Ekokem övervägs. En börsintroduktion skulle göra det möjligt för nuvarande och nya aktieägare att ytterligare delta i företagets tillväxt."

Ekokems verkställande direktör Karri Kaitue kommenterar:

"Globala megatrender som befolkningstillväxt och urbanisering stärker behovet av att optimera återanvändningen av begränsade naturresurser, vilket ger en god grund för utvecklingen av Ekokems verksamhet. Ökad miljömedvetenhet, skärpta bestämmelser och det kretsloppsekonomiska paket som antogs av EU-kommissionen i december 2015 har gett en ökad efterfrågan på Ekokems tjänster vilket skapar tillväxt och utvecklingsmöjligheter.

Under de senaste åren har Ekokem vuxit från ett finskt företag till en nordisk företagsgrupp för miljöhanteringstjänster. Vår tillväxt har varit lönsam och målsättningen är att fortsätta på denna väg. I enlighet med vår strategi är målet att stärka vår position på befintliga marknader och att utöka vårt utbud. Ett exempel på tillväxtinitiativ är den kretsloppsby som nu byggs i Riihimäki, Finland, där blandavfall bearbetas till återvunnen plast, biogas och energi."

Ekokemi korthet

Ekokem är ett av de ledande nordiska återvinningsföretagen som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Ekokem driver anläggningar i Norden som är ledande när det gäller behandling av farligt avfall och erbjuder sina kunder ett brett utbud av specialiserad miljövårdskompetens. Företagets syfte är att skapa värde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder kunderna återanvändning, återvinning och slutdeponeringslösningar samt marksanering och miljöbyggtjänster. Ekokem har redan under 35 år bidragit till att bevara naturresurser och att främja en cirkulär ekonomi.

I en cirkulär ekonomi återanvänds material så länge det är ekonomiskt lönsamt. När avfall görs till värdefulla råvaror kan mängden avfall minimeras och behovet av att använda nya råvaror reduceras. Ekokem behandlar avfallet så att det blir till återvinningsbart material, och om återvinning inte är möjligt används avfallet i energiproduktion. Dessutom tas farliga ämnen bort ur kretsloppet via behandlingsprocesserna.

Ekokem har haft en lönsam tillväxt, under de senaste fem åren har omsättningen haft en årlig tillväxt på 16 procent, vilket också har påverkats av två ansenliga företagsförvärv[1]. År 2014 var Ekokems omsättning över 200 miljoner euro med en EBITDA på 59 miljoner euro (EBITDA-marginal 29 procent). Under de första nio månaderna år 2015 fortsatte Ekokems tillväxt – koncernens omsättning ökade med 34 procent på årsbasis med stöd av förvärv som slutfördes i början av året.[2] Ekokem har cirka 650 experter i Finland, Danmark, Sverige och Norge.

Ekokems preliminära finansiella information för år 2015 kommer att offentliggöras den 8 mars 2016.

Information om den eventuella börsintroduktionen

Ekokems största ägare är finska staten, Finlands Kommunförbund, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, vilka tillsammans äger cirka 81 procent av företagets aktier och röster. Resten av Ekokems aktier delas mellan cirka 400 ägare.

Företagets fyra största aktieägarna har uttryckt sitt stöd för kapitalstrukturbedömningen, som inkluderar en övervägning av börsintroduktion. Slutgiltigt beslut om den eventuella börsintroduktionen, dess tidpunkt, slutliga struktur och villkor kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Nordea Bank Finland Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilial har utsetts till finansiella rådgivare vid Ekokems kapitalstrukturbedömning och de skulle fungera som gemensamma globala samordnare vid den eventuella börsintroduktionen. Bolagets juridiska rådgivare är Hannes Snellman Attorneys Ltd

Mer information

Karri Kaitue, verkställande direktör, Ekokem Abp, tel. +358 10 7551 220

Hanna Masala, SVP Strategy, IR and Communications, Ekokem Abp, tel. +358 10 7551 110

[1] Årlig tillväxt och EBITDA-marginal 2009-2014. [Figur 2009-2013 baseras på Finnish Accounting Standards, 2014 IFRS. Försäljningstillväxen inkluderar effekten av förvärvet av Sakab 2012 .]

[2] Oreviderade (IFRS)

 

Ansvarsfriskrivning

Detta meddelande är inte ett erbjudande om försäljning av, eller uppmaning att köpa eller teckna sig för, värdepapper i Förenta staterna. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna om de inte är registrerade eller undantagna från registrering enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (US Securities Act of 1933; vid var tid gällande). Ekokem Abp (”Bolaget”) avser inte att registrera någon del av något erbjudande i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande i Förenta staterna. Kopior av detta meddelande distribueras inte och kommer inte att distribueras i eller sändas till Förenta staterna.

Det kan vara olagligt att distribuera detta meddelande i vissa jurisdiktioner. Detta meddelande är inte avsett för distribution i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken en sådan distribution skulle vara olaglig. Informationen i detta meddelande utgör inte ett erbjudande för försäljning av värdepapper i Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion.

I Storbritannien, distribueras och riktar sig detta meddelande endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av investeringar som omfattas av artikel 19(5), order 2005 (Financial Promotion Order 2005) i Förenade kungarikets lag om finansiella tjänster och marknader av år 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (vid var tid gällande, ”Ordern”), (ii) omfattas av Orderns artikel 49(2) (a) till (d) (”högt nettovärderade företag, oregistrerade associationer etc.”) eller (iii) är personer som en inbjudan eller uppmuntran om att bedriva investeringsaktivitet (i enlighet med avsnitt 21 i Förenade kungarikets lag om finansiella tjänster och marknader av år 2000) i samband med emittering eller försäljning av värdepapper annars lagligen får riktas till (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta meddelande riktas endast till relevanta personer och får ej ligga till grund för handling för eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Investeringar eller investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförligt till är endast tillgängligt för relevanta personer och kommer endast att kunna göras av relevanta personer.

Detta meddelande har upprättats på grundval av att alla erbjudanden av värdepapper i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utöver Finland, vilka har implementerat prospektdirektivet (2003/71/EG, vid var tid gällande, ”Prospektdirektivet”) (vardera, en ”Relevant Medlemsstat”) kommer att göras i enlighet med ett undantag i Prospektdirektivet, såsom det har implementerats i den Relevanta Medlemsstaten, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av värdepapper. Följaktligen bör varje person som lämnar eller har för avsikt att lämna något erbjudande i den Relevanta Medlemsstaten avseende värdepapper som är föremål för en eventuell börsnotering, endast göra detta under omständigheter där ingen skyldighet uppkommer för Bolaget eller någon av arrangörerna (joint global coordinators) att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektdirektivet eller upprätta ett tillägg till ett prospekt i enlighet med artikel 16 i Prospektdirektivet, i varje enskilt fall, i förhållande till ett sådant erbjudande. Varken Bolaget eller någon av arrangörerna har godkänt, och kommer inte heller att godkänna, något erbjudande av värdepapper via finansiella mellanhänder. Varken Bolaget eller någon av arrangörerna har godkänt, och kommer inte heller att godkänna, något erbjudande av värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Bolaget eller någon av arrangörerna att offentliggöra eller upprätta tillägg till ett prospekt för sådant erbjudande.

Informationen i detta meddelande är endast i informationssyfte och är inte avsedd att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit kan eller bör fästas av någon person för vilket ändamål som helst till informationen i detta meddelande eller till dess fullständighet, riktighet eller rimlighet. Informationen i detta meddelande är föremål för ändring.

Framtidsinriktad information – Viktigt meddelande

Detta meddelande innehåller framtidsinriktad information, vilket innefattar uttalanden avseende Ekokem-koncernens verksamhetsstrategi, finansiella förhållanden, lönsamhet, resultat och marknadsdata, liksom andra uttalanden som inte är historiska fakta. Ord såsom, ”tros”, ”förutses”, ”planeras”, ”förväntas”, ”har som målsättning att”, ”uppskattas”, ”beräknas”, ”förutspås”, ”prognostiseras”, ”leda”, ”borde”, ”avse”, ”fortsätta”, ”skulle kunna”, ”ledning”, ”kan”, ”möjlig”, ”kommer att”, och andra variationer därav och negationer av sådana ord är avsedda att identifiera framtidsinriktad information, men är inte enda sättet att identifiera denna information. Till sin natur är framtidsinriktad information föremål för ett stort antal faktorer, risker och osäkerhetsmoment som kan leda till att faktiskt utfall och resultat avsevärt kan komma att avvika från det förväntade. Läsare varnas från att fästa otillbörlig vikt vid sådan framtidsinriktad information. Förutom eventuell fortlöpande skyldighet att ge information enligt tillämplig lag, har Bolaget inte någon avsikt eller skyldighet att offentligt uppdatera eller ändra några uttalanden avseende framtidsinriktad information efter att detta meddelande har distribuerats, oavsett för att återspegla eventuella kommande händelser eller omständigheter eller i övrigt.