Ekokem deltar i forskningsprojekt kring riskanalys av kemikalier

Ett forskarlag från Örebro universitet har nu fått 14,4 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att arbeta fram konkreta metoder för riskanalyser. Ekokem är ett av samarbetsföretagen.

23.10./2015

Ekokem deltar i forskningsprojekt kring riskanalys av kemikalier

Ett forskarlag från Örebro universitet har nu fått 14,4 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att arbeta fram konkreta metoder för riskanalyser. Forskningen kommer att ske tillsamman med en rad företag där Ekokem är ett av företagen. Projektet påbörjas senhösten 2015.

I våras ansökte Örebro universitet om finansiellt stöd för att starta upp ett 4-årigt projekt som syftar till att utveckla mätmetoder som gör det lättare att bedöma risken för föroreningsspridning och vilka toxiska effekter som är att vänta vid olika förorenade områden. Finansiering har nu beviljades av KK-Stiftelsen och projektet startar under senhösten. Väl fungerande mätmetoder innebär att det blir lättare att prioritera vilka områden som är förknippade med störst risk och därmed behov av snabba saneringsinsatser.

Ekokem AB är universitetets företagspartner och vårt främsta uppdrag är att förse projektet med lämpliga testobjekt inom såväl schakt av förorenade områden samt följa hur toxicitet och föroreningsmobilitet förändras under behandling av olika slag. Det är främst Marie Carlberg och Thomas von Kronhelm från Ekokem AB som har aktiva roller inom projektet.

Läs mer om projektet på Örebro Universitets hemsida