Handel och tjänster

Ett servicekoncept som förstår de olika funktionerna inom handeln, lagstiftningen och ändrade krav i den.

Ett partnerskap som ger en konkurrensfördel för framtiden

Handels- och servicefunktionen innefattar många olika verksamhetsområden – alltifrån flygplatser och hamnar till köpcenter och företagsbyar. Fortums styrka är att vi erbjuder kunderna ett heltäckande servicekoncept som förstår de olika funktionerna i verksamheten, lagstiftningen och ändrade krav i den.

I restflödena inom handel och tjänster uppstår det stora mängder energiavfall av olika sorter (papper, papp, metall, glas, plast) samt avfall i form av restprodukter av biologiskt och animaliskt ursprung, som exempelvis köksfetter. Vi skickar även bygg- och rivningsavfall samt sand, vatten och damm från underjordiska avskiljare för behandling. Egna specialområden är sekretesskydd, som exempelvis sekretessbelagda personuppgifter samt sjukvårdsavfall från vårdinrättningar, det vill säga sprutor och läkemedel.

Fortum tillhandahåller ett servicekoncept för fastigheter som innebär att kunden enkelt, förmånligt och bekymmersfritt får allt som behövs: vi förser kunden med lämplig återvinnings- och transportutrustning samt tar avfallet till Fortums egna anläggningar för vidarehantering och återanvändning. Vi är inte enbart transportör av avfallsflödena: genom ett kretsloppstänkande strävar vi efter att förstå hela kedjan och effektivisera potentiella lösningar.

Öppen rapportering är en viktig del av samarbetet

Fortums expertis visar sig i form av förmågan att sätta sig in i olika verksamheter. Vi lever i takt med förändringarna och ansvarar för att materialflödena hanteras i enlighet med gällande lagar, förordningar och bestämmelser. En viktig del av vårt serviceutbud är att förse våra kunder med information och utbildning samt öppen rapportering, där vi redogör för mängderna och priserna på avfallsflödena samt leveranser och hur materialen har utnyttjats och vidareförädlats för återanvändning. 

De största fördelarna för handels- och tjänsteverksamheter:

  • Vi följer noggrant lagstiftningen och strävar efter att sätta oss in i olika verksamheter inom detaljhandeln samt hantera materialflöden från den på ett heltäckande sätt.
  • Vår regionala säljare skräddarsyr fungerande kundspecifika servicekoncept.
  • På Fortums egna anläggningar bearbetas avfallsflödena för återanvändning; exempelvis plast utnyttjas i profiler och som råmaterial i plastindustrin.
  • Vi följer med i utvecklingen och lägger årligen över 100 000 euro på olika forskningsprojekt samt på bidrag till avhandlingar.

Fortum:

  • Klassificerar, sorterar, förpackar, transporterar, utbildar och säkerställer en ansvarsfull hantering av avfallet.
  • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning.
  • Deltar i miljöutvecklings- och miljökonstruktionsprocesser genom att rena vattendrag och förorenad mark och bygga deponier.
  • Vi tillhandahåller både lokala heltäckande service- och logistiklösningar och internationella nätverk för avfallshantering.
  • Vi erbjuder en lösningsmodell i form av alltifrån återvinning av enskilda material till komplett outsourcing av avfallshanteringen.