Bygg- och rivningsverksamhet

Över 95 procent av det avfall som uppstår på byggarbetsplatser kan utnyttjas som exempelvis dräneringslager på deponier eller som energi.

En partner: rivning, sanering, mottagande av avfall och återvinning

Kärnan i bygg- och rivningsverksamheten är separering av avfall och utnyttjande av råmaterial i våra kunders eller Fortums egna processer. Tack vare innovativa tekniker återvinner vi även farligt avfall till energi och sanerar förorenad mark och vatten på byggarbetsplatser.

Fortum erbjuder en helhetslösning som innebär att rivning av byggnader, marksanering samt mottagande och utnyttjande av avfall och förorenad mark görs inom ramen för ett och samma avtal. På det sättet har vi kontroll över tidsplaner och risker samt har lättare att effektivisera återanvändningen av material från olika projekt. För beställaren medför modellen betydande kostnadsbesparingar.

Vi satsar på miljöeffektivitet genom att använda över 95 procent av byggavfallet i yt- och grundkonstruktionerna i deponier, reservoar- och ytkonstruktioner, marksanering, behandling av grundvatten och skyddskonstruktioner samt underhåll av deponier. Vi skräddarsyr alltid återanvändningslösningar för den enskilda kunden så att byggavfallet kan återanvändas direkt i anslutning till byggarbetsplatsen.

Vi ersätter jungfruliga material och ökar återvinningsgraden

Vanliga rivnings- och saneringsobjekt är gamla industribyggnader, där man med tanke på de material som använts måste kunna skydda sig själv och skydda miljön. Fortum är med och utvecklar effektiva metoder för hantering och utnyttjande av byggavfall. Vi tar även hjälp av underleverantörer som tillhandahåller nya, innovativa lösningar.

De största fördelarna för bygg- och rivningsverksamheter:

  • En samarbetspartner som både tar hand om rivnings- och saneringsarbetena samt behandlingen av förorenad mark.
  • Kontroll över tidsplaner och risker samt ett effektivt utnyttjande av material ger betydande kostnadsbesparingar för våra kunder.
  • Vi ersätter jungfruliga material genom att bland annat återvinna avfall i form av bitumenbeläggning, takfilt och gipsskivor för återanvändning.
  • Vi deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar utvecklingen och profilen för hela branschen samt sätter upp enhetliga kriterier. 

Fortum:

  • Klassificerar, sorterar, packeterar, transporterar, utbildar och säkerställer en ansvarsfull hantering av avfallet.
  • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning.
  • Deltar i miljöutvecklings- och miljökonstruktionsprocesser genom att rena vattendrag och förorenad mark och bygga deponier.
  • Vi tillhandahåller både lokala heltäckande service- och logistiklösningar och internationella nätverk för avfallshantering.
  • Vi erbjuder en lösningsmodell i form av alltifrån återvinning av enskilda material till komplett outsourcing av avfallshanteringen.