Samråd TC Sundsvall

Information om samrådsunderlag enligt Miljöbalken 6 kap 4§ gällande ansökan om verksamhet på Nolby 6:83, Treatment Center i Sundsvall.

Fastigheten Nolby 6:83, som angränsar till GANSCA Deponi AB:s fastighet Nolby 6:81, ägs sedan 2016-06-10 av Fortum Waste Solutions AB (”Fortum”, tidigare Ekokem AB). Inom Nolby 6:83 och del av Nolby 6:81 får verksamhet bedrivas enligt tillstånd i deldom M 3572-11. GANSCA Deponi AB (”GANSCA”) och Fortum har delat upp tillståndet mellan sig och är båda verksamhetsutövare med stöd i samma tillstånd. Fortums verksamhet omfattar deponering och avfallsbehandling. Fortum avser nu söka eget tillstånd för sin verksamhet inom området, enligt 9 kap. miljöbalken.

Innan tillstånd söks ska samråd enligt 6 kap miljöbalken hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samråd med Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Miljökontoret i Sundsvall genomfördes den 2 mars 2017. Verksamheten anses ha betydande miljöpåverkan, därmed ska samråd även genomföras med de övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (6 kap 4 § miljöbalken).

Kommentarer till samrådsunderlaget ska vara bolaget tillhanda senast den 7 juni 2017, till ulrika.wievegg@fortum.com.

Inbjudan till möte

Den 23 maj 2017, kl. 17.30, hålls samrådsmöte i Personalmässen, Akzo Nobel Stockviksverken, Stockviksvägen 20, Sundsvall. Vid mötet bjuds det på enklare förtäring. Meddela ditt deltagande och eventuell matallergi senast den 18 maj 2017 till ulrika.wievegg@fortum.com.

Samrådshandlingarna kan läsas och/eller laddas ner som pdf-filer nedan:

Samrådsunderlag TC Sundsvall 2017

Avfallskoder, blaga 1 samrådsunderlag