Ympäristöstipendirahasto

Hae nyt! 150 000 € apurahaa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen. Hakuaika 11.10.–30.11.2016. Ekokemin toimitusjohtaja tekee päätöksen apurahojen saajista helmikuussa 2017. Apurahojen saajat julkistetaan kesäkuussa 2017 pidettävässä seminaaritilaisuudessa.

Ekokemin ympäristöstipendirahasto


Ekokemin ympäristöstipendirahaston tarkoituksena on ympäristönhuoltoalaa, erityisesti jätehuoltoa, materiaalien kierrätystä, jätteiden hyödyntämistä, vaarallisten jätteiden käsittelyä sekä maaperän ja vesistöjen kunnostusta edistävän innovatiivisen tutkimuksen, tuotekehityksen sekä osaamisen edistäminen ja tukeminen Pohjoismaissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi rahasto jakaa apurahoja tutkimuslaitoksille, tutkijaryhmille sekä tutkijoille. Ensisijaisesti rahastosta jaetaan varoja laajamittaisten tutkimushankekokonaisuuksien rahoitukseen tai osarahoitukseen. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja myös rahaston tarkoitukseen liittyvien opinnäyte- ja väitöskirjatöiden rahoitukseen, laajamittaisempiin jatkohankkeisiin tähtääviin esiselvitysluonteisiin hankekokonaisuuksiin sekä kansainvälisesti merkittävien tutkimustulosten julkaisua edistävään tarkoitukseen. Rahoitettavia hankkeita arvioitaessa tärkeänä kriteerinä ovat tutkimustulosten kaupallistamispotentiaali sekä hyödyntäminen ympäristö- ja jätehuoltoalan liiketoiminnan kehittymisessä Pohjoismaissa.

 

 

Apurahojen jakoperusteet

Vuosittain Ekokem Oyj:n hallitus päättää stipendirahastossa olevien varojen puitteissa haettavaksi julkistettavan apurahan kokonaismäärän. Stipendit suunnataan ensisijaisesti vuosittain määriteltyjen teemojen mukaisiin hankkeisiin sekä toissijaisesti muihin ympäristöalaa palveleviin vähintään korkeaa kansallista tasoa oleviin tutkimushankkeisiin.

Rahastosta voidaan jakaa seuraavanlaisia apurahoja:

a) Tutkimusapuraha

Tutkimusapuraha voidaan myöntää tutkimusryhmälle, tutkijalle tai tutkimusprojektille ympäristönhuoltoalaa, erityisesti jätehuoltoa, kierrätystä, jätemateriaalien hyödyntämistä, vaarallisten jätteiden käsittelyä sekä maaperän ja vesistöjen kunnostamista palvelevaan innovatiiviseen tutkimukseen sekä tuote- tai prosessikehitykseen.

Etusijalla ovat vähintään korkeaa kansallista tasoa olevat laajamittaiset tutkimushankekokonaisuudet, jotka liittyvät aihepiiriltään läheisesti vuosittaisessa haussa määriteltyyn aihealueeseen. Rahoitettavia hankkeita arvioitaessa kriteerinä ovat hankkeen tutkimuksellisuus, uutuusarvo, vaikuttavuus alan kehitykseen, tutkimustulosten kaupallistamispotentiaali sekä hyödynnettävyys ympäristö- ja jätehuoltoalan liiketoiminnan kehittymisessä Pohjoismaissa.

b) Opintoapuraha

Opintoapuraha voidaan myöntää Pro Gradun, diplomityön, väitöskirjatyön tai vastaavan opinnäytetyön tekemiseen tai osarahoitukseen Pohjoismaissa.

Etusijalla ovat hankkeet, jotka tukevat vuosittaisessa haussa määriteltyyn aihealueeseen liittyvää perustutkimusta, tukevat ympäristöalan liiketoiminnan kehittymistä sekä liittyvät laajempaan hankekokonaisuuteen tai toimivat esiselvitysluonteisena hankkeena, jonka ensisijaisena tavoitteena on tutkimustiedon tuottaminen laajemman hankekokonaisuuden tai tutkimusohjelman käynnistämiseksi.

Rahastosta voidaan jakaa apurahoja myös kansainvälisesti merkittävien tutkimustulosten julkaisua edistävään tarkoitukseen.

Muiden rahoittajien kanssa yhteisesti rahoitettavien, laajempien tutkimushankekokonaisuuksien osarahoitukseen myönnettävistä apurahoista sekä niiden julkistamistavasta yhtiön toimitusjohtaja voi tehdä päätöksen joko ehdollisena, hankkeen kokonaisrahoituksesta riippuvaisena tai sopivaksi katsomanaan erillisenä ajankohtana muun rahoituksen varmistuttua.

Apurahoja ei voida myöntää salaiseksi luokiteltuihin tai suoriin ulkopuoliselle yritykselle toteutettaviin yrityshankkeisiin. Yrityshankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta silloin, kun tutkimustulokset ovat julkisia sekä yleisesti hyödynnettävissä ja kaupallistettavissa.

Apurahan saajan velvoitteet

Apurahan saaja on velvollinen apurahan myöntämisehtojen mukaisesti antamaan selvityksen toiminnastaan Ekokem Oyj:lle sovituissa puitteissa.

Apurahan saaja on kutsuttaessa velvollinen esittelemään hankkeen tuloksia Ekokem Oyj:n tilaisuuksissa vähintään kerran hankkeen kuluessa tai sen päätyttyä.

Apurahan saajalla on velvollisuus toimittaa kaikki hankkeeseen kuuluva julkinen raportointiaineisto apurahan myöntäjälle sovitussa raportointiaikataulussa.

Apurahan saaja on velvollinen toteuttamaan hankkeen hakemuksessa määritellyn aikataulun ja sisällöllisen rajauksen mukaisesti. Poikettaessa aikataulusta hakijan on ilmoitettava viiveestä välittömästi sen tultua ilmeiseksi. Poikettaessa sisällöllisestä rajauksesta hakija on velvollinen toimittamaan muutoshakemuksen rahoituksen myöntäjälle ennen toteutettavia sisällöllisiä muutoksia. Muutoshakemukset käsittelee toimitusjohtajan määrittelemä stipendirahaston toiminnasta vastaava henkilö. Merkittävissä muutoksissa päätökset hyväksynnästä tekee toimitusjohtaja.

Laajemmissa tutkimushankekokonaisuuksissa Ekokem Oyj voi osoittaa osarahoittajan ominaisuudessa edustajan hankkeen ohjausryhmään. Tutkimushankkeen toteuttajaorganisaatio on velvollinen myöntämään kyseisen ohjausryhmätyöskentelymahdollisuuden Ekokemin niin vaatiessa.

Rahoituksen muut erityisehdot

Myönnetty apuraha voidaan osittaa tutkimushankkeen sisällä. Rahoitus voi koostua yhdestä tai useammasta henkilökohtaista tutkimusapurahasta sekä tutkimushankkeelle myönnetystä hankkeen osarahoituksesta. Näin voidaan toimia laajemman tutkimushankkeen sisältäessä opinnäytetyöluonteisia henkilökohtaisella apurahalla toteutettavia osakokonaisuuksia.

Pääsääntöisesti hankkeille myönnetty osarahoitus maksetaan päärahoittajan maksatusaikataulussa huomioiden stipendirahaston rahoitusosuus hankkeen rahoituskelpoisista kokonaiskustannuksista. Henkilökohtaisiin apurahoihin sovelletaan osittaista ennakkomaksua (30 tai 50 % riippuen hankkeen kestosta) sekä raportointiin sidonnaisia eriä väli- ja loppuraportointien yhteydessä. Hankkeen maksatusjaksotus määritellään rahoituksen myöntämisen yhteydessä, ennen hankkeen käynnistämistä, kuitenkin siten että kaikissa tapauksissa rahoituksesta maksetaan enintään 50 % myöntämisen yhteydessä ja viimeinen erä, vähintään 25 %, loppuraportoinnin hyväksymisen jälkeen.

Myönnetty apuraha voidaan perua kokonaan tai osittain mikäli hanketta ei voida toteuttaa, suunnitellussa laajuudessa tai toteutus viivästyy merkittävästi suunnitellusta aikataulusta. Sisältöä tai aikataulua koskevat muutokset on aina hyväksytettävä stipendin myöntäjällä. Ekokem Oyj:n hallituksen päätöksellä voidaan ennakkoon maksettu apurahan osuus painavin perustein periä takaisin, mikäli hanketta ei toteuteta lainkaan tai se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta.

Laajoissa hankekokonaisuuksissa Ekokem Oyj:n stipendirahastosta voidaan myöntää rahoitusta useamman vuoden ajalle, kuitenkin siten, että ensimmäistä vuotta seuraava rahoitus myönnetään ehdollisena ja sidonnaisena hankkeen toteutumiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Näissä tapauksissa rahoitus voidaan varata toimitusjohtajan päätöksellä joko kuluvan vuoden stipendirahoista tai vaihtoehtoisesti tehdä ennakkovaraus tuleville vuosille stipendirahastosta jaettaviin varoihin. Pidempiaikaisiin hankkeisiin voidaan toistuvaa rahoitusta myöntää vain silloin, kun toistuva vuosittainen rahoitus on esitetty hankkeen rahoitussuunnitelmassa ja anottu ensimmäisen hakemuksen yhteydessä.

Vuoden 2017 apurahat

Ekokemin ympäristöstipendirahaston tarkoituksena on ympäristö- ja jätehuollon tietämyksen sekä osaamisen kasvattaminen Pohjoismaissa. Apurahat suunnataan vuosittain määriteltyjen teemojen mukaisiin laajamittaisten tutkimushankekokonaisuuksien rahoitukseen tai osarahoitukseen.

Vuoden 2017 hakuteemat ovat:

  1. Materiaalien ja energian talteenoton yhdistävät kestävän kehityksen mukaiset prosessiratkaisut vaativille jätevirroille
  2. Uudet taloudelliset kierrätysprosessit suurille teollisuusjätevirroille

Hakuaika 11.10.–30.11.2016. Ekokemin toimitusjohtaja tekee päätöksen apurahojen saajista helmikuussa 2017. Apurahojen saajat julkistetaan kesäkuussa 2017 pidettävässä seminaaritilaisuudessa.

Täytä apurahahakemus tästä!

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja myös opinnäyte- ja väitöskirjatöiden rahoitukseen, esiselvitystöihin sekä tutkimustulosten julkaisua edistävään tarkoitukseen. Rahoitusta voi hakea myös hakuteemojen ulkopuolisiin ympäristöalaa palveleviin, korkeaa kansallista tasoa oleviin tutkimushankkeisiin.

Ekokemin 15-vuotispäivänä vuonna 1994 perustetun ympäristöstipendirahaston apurahoja on myönnetty vuosina 1995–2015 yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa.