Prosessikuvaukset

Kehitämme jatkuvasti käsittelyprosessejamme säilyttääksemme menetelmät nykyaikaisina ja monipuolisina.

Fortum Waste Solutionsin Riihimäen tuotantolaitoksella käsittelemme monipuolisesti ympäristölle vaarallisia kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia vaarallisia jätteitä sekä hyödynnämme energiana syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Käytetyt kirkkaat voiteluöljyt puhdistetaan yhtiön Jämsänkosken tuotantolaitoksella ja hyödynnetään uusioraaka-aineena. Kehitämme jatkuvasti käsittelyprosessejamme säilyttääksemme menetelmät nykyaikaisina ja monipuolisina.

Myös ympäristörakentamisen käsittelymenetelmien kirjo on monipuolinen. Tarjoamme osaamistamme kokonaisina projekteina tai osatoimituksina, ja käsittelymenetelmä valitaan aina asiakkaan kohteesta riippuen. Meillä on Suomen laajin valikoima pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostusmenetelmiä. Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös pilaantuneiden maiden vastaanottopalvelut ja suuren mittakaavan kunnostusurakoinnit sekä kaatopaikkarakentaminen.

Jätteiden käsittelyprosessit

Käsittelemme vaarallisia jätteitä mm. korkealämpötilauunissa. Jätteiden pitkä viipymä uunissa ja sen jälkipalotilassa varmistavat jätteiden täydellisen palamisen. Epäorgaanisia, vaarallisia jätteitä käsitellemme fysikaalis-kemiallisin menetelmin siihen tarkoitetulla laitoksella.

Käytössämme on myös nykyaikainen prosessitekniikka loisteputkien käsittelemiseksi ja niiden lasin ja metallien erottelemiseksi ja ohjaamiseksi teollisuuden raaka-aineiksi. Kaikista laitoksellamme käsitellyistä jätteistä sijoitetaan loppusijoituspaikkaamme vain sellaiset jätteet, joille ei ole olemassa hyödyntämismahdollisuutta.

Jämsänkosken tuotantolaitoksella puhdistamme keräämämme käytetyt kirkkaat voiteluöljyt, joita hyödynnetään uusioraaka-aineena.

Korkealämpötilapoltto

Polttoprosessin ydin on 12-metrinen rumpu-uuni, jossa jätteet poltetaan noin 1 300 °C:n lämpötilassa.
Savukaasujen pitkä viipymä uunissa ja sen jälkipalotilassa varmistavat jätteiden täydellisen palamisen. Polttolämpö, 20 MW, otetaan kattilassa talteen ja jalostetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Polton lopputuotteena syntynyttä kuonaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennusmateriaalina.

Polttolinjan savukaasut puhdistetaan parhaalla mahdollisella tekniikalla. Kaasunpuhdistuksen toimintoja ovat jäähdytys pesuriliuosvedellä, partikkelien poisto kaksikenttäisellä sähkösuodattimella, happamien kaasujen pesu kahdessa pesurissa, dioksiinin ja metallisen elohopean poistoon käytetyn kemikaalin syöttö ja sen poisto kuitusuodattimella sekä savukaasun veden lauhduttaminen ja siitä saatavan energian talteenotto.

Päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti savupiipun analysaattorikopissa, joka sijaitsee reilun 20 metrin korkeudessa.

Fysikaalis-kemiallinen laitos

Fysikaalis-kemiallisella laitoksella käsitellään mm. happoja, emäksiä ja raskasmetalleja sisältäviä liuoksia.
Epäorgaaniset jätteet, kuten hapot, emäkset ja raskasmetalleja sisältävät liuokset, tehdään kemiallisesti vaarattomiksi fysikaalis-kemiallisella laitoksella. Käsittelymenetelmiä ovat neutralointi, raskasmetallien saostus sekä hapetus- ja pelkistysreaktiot. Raskasmetallisuolojen saostuksen jälkeen suodosvedet käsitellään laitoksen omalla vesilaitoksella käytettäviksi edelleen prosessivetenä.

Haihdutuslaitos

Haihdutuslaitoksella käsitellään öljyllä, liuottimilla ja suoloilla likaantuneita prosessiteollisuuden jätevesiä.
Haihdutusprosessissa erottunut vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu jae hyödynnetään energiana polttolaitoksella ja puhdistettu vesi johdetaan kunnalliselle vedenpuhdistamolle.

Loisteputkien käsittelylaitos

Prosessissa putkien elohopea saostuu loppusijoitettavaksi elohopeasulfidiksi.
Loisteputket käsitellään erillisessä prosessissa, jossa putkien elohopea saostuu elohopeasulfidiksi, joka loppusijoitetaan. Muu materiaali hyödynnetään uusioraaka-aineena.

Vesilaitos

Vesilaitoksella käsitellään jätevesiä, prosessivesiä ja sade- sekä suotovesiä.
Vesilaitoksella käsitellään asiakkaiden jätevesien lisäksi käsittelyprosesseissa muodostuneet vedet sekä kaikki alueelta kerätyt sade- ja suotovedet. Myös lumi kerätään talteen. Lähes 80 % vesistä kierrätetään omissa prosesseissa ja loput johdetaan käsiteltyinä Riihimäen jätevesilaitokselle. Erittäin kontaminoituneet orgaanisia epäpuhtauksia sisältävät vedet haihdutetaan polttolaitoksella, missä epäpuhtaudet palavat ja vesi haihtuu.

Voimala 1

Voimala 1:ssä poltetaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja erilaisia teollisuusjätteitä.
Voimalalla on syöttöbunkkeri, johon lajiteltu jäte puretaan. Bunkkerista tasalaatuiseksi sekoitettu jäte siirretään kahmarilla syöttösiilosta tulipesään. Viisivaiheisella porrasarinalla jäte kuivuu, syttyy palamaan ja palaa voimakkaasti. Palamaton aines putoaa vedellä täytettyyn sammutusaltaaseen. Laitoksen polttoaineteho on 55 MW. Typen oksidien pelkistämiseksi tulipesään syötetään ammoniakkivettä.

Kattilassa syntyvä korkeapainehöyry johdetaan laitosalueen yhteiseen höyryverkkoon ja jalostetaan sähköksi sekä kaukolämmöksi. Kattilan höyrynpaine on 25 bar, kuten muuallakin Ekokemin höyryverkossa.

Savukaasujen puhdistuslinja koostuu sumutuskuivaimesta, sähkösuodattimesta, lämmönvaihtimesta, suolahappo- ja rikkidioksidipesureista, kuitusuodattimesta ja savukaasun lauhduttimesta, jolla vesihöyryn energia saadaan kaukolämmöksi. Päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti savupiipun analysaattorikopissa.

Polton kuonan sisältämää rautaa ja muita metalleja kerätään erillisessä metallien erotteluprosessissa. Käsittelyn jälkeen kuonaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennusmateriaalina.

Voimala 2

Voimala 2:ssa poltetaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja erilaisia teollisuusjätteitä.
Voimala 2:ssa poltetaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja erilaisia teollisuusjätteitä. Voimalalla on syöttöbunkkeri, johon jäte puretaan. Bunkkerista jäte siirretään automaattikahmarilla suurempaan sekoituslohkoon. Tasalaatuiseksi kahmarilla sekoitettu jäte työnnetään syöttösiilosta tulipesään, jossa porrasarinalla jäte kuivuu, syttyy palamaan ja palaa voimakkaasti. Palamaton aines putoaa vedellä täytettyyn sammutusaltaaseen.

Arina on 60 m2 suuruinen ja polttoaineteho 35 MW. Arinavyöhykkeistä kaksi on vesijäähdytteisiä ja kaksi ilmajäähdytteisiä. Polttoilma puhalletaan arinalevyjen alta ja lisäilmaa syötetään tulipesän seinälle.

Kattilassa syntyvä korkeapainehöyry johdetaan laitosalueen yhteiseen höyryverkkoon ja jalostetaan sähköksi sekä kaukolämmöksi. Kattilan höyrynpaine on 25 bar, kuten muuallakin Ekokemin höyryverkossa.

Savukaasunpuhdistus käyttää kemikaalina sammutettua kalkkia, joka syötetään reaktoriksi kutsuttuun kanavanosaan. Sitä ennen on annosteltu aktiivihiiltä, joka pidättää elohopeaa ja dioksiineja. Kaasumaiset happamat yhdisteet reagoivat pölymäisen kalkin kanssa matkalla kuitusuodattimeen, jolla haitalliset aineet poistetaan. Savukaasupuhaltimen jälkeen on piipun alaosassa märkäpesuri, joka varmistaa puhdistustuloksen. Puhdistuksen ohella saadaan savukaasun lämpöenergiaa talteen kaukolämmöksi. Päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti savupiipun analysaattorikopissa.

Polton kuonan sisältämää rautaa ja muita metalleja kerätään erillisessä metallien erotteluprosessissa. Käsittelyn jälkeen kuonaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennusmateriaalina.

Kirkkaiden käytettyjen voiteluöljyjen käsittely

Puhdistetut kirkkaat voiteluöljyt käsitellään uusioöljyiksi.
Jämsänkosken tuotantolaitoksella kirkkaat voiteluöljyt puhdistetaan ja lisäaineistetaan uusioöljyiksi metsäteollisuuden käyttöön. Hyödynnettäviä öljyjä ovat mm. hydrauliikka-, vaihteisto-, kiertovoitelu-, turbiini- ja muuntajaöljyt, jotka ovat PCB-vapaita. Aluksi öljy lämmitetään kosteuden poistamiseksi, minkä jälkeen prosessi jatkuu suodatuksella ja separoinnilla eli kiintoaineiden poistolla. Lopuksi öljyyn sekoitetaan tulevan käyttötarkoituksen mukainen lisäaineyhdistelmä.

Teollisuusjätteiden käsittelykeskukset

Ympäristömyötäisillä käsittelymenetelmillä eri jätelajit tehokkaasti hyötykäyttöön.
Fortum Waste Solutionsin käsittelykeskukset Hausjärvellä, Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa, Porissa ja Salossa helpottavat paikallisten yritysten jätehuoltoa ja suojelevat ympäristö varmistamalla jätteiden asianmukaisen käsittelyn, hyötykäytön, kierrätyksen ja loppusijoituksen.

Keskuksissa vastaanotetaan lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maita, lietteitä ja sedimenttejä, teollisuuden prosessijätteitä, energiajätettä, renkaita sekä voimalaitostoimintojen tuhkaa, kuonaa ja kalkkipitoisia jätteitä. Laaja valikoima ympäristömyötäisiä käsittelymenetelmiä varmistaa, että eri jätelajit saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön.

Ympäristörakentaminen

Fortum Waste Solutionsin suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiivistysrakenteita pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Tavallisimpia kohteita ovat kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteet, erilaiset allas- ja kenttärakenteet sekä muut pohjaveden suojauskohteet.

Tiivistysrakenteiden toteutuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään tilaajan käytettävissä olevia materiaaleja. Mitään ei heitetä turhaan pois. Olemassa olevia eri materiaaleja kuten teollisuuden sivutuotteita ja jätteitä yhdistelemällä teemme ensin ennakkokokeita. Niiden perusteella laadimme, miten optimoidaan eri jakeiden käyttö suhteessa rakenteen vaatimuksiin.

Kaikkein vaativimmissa kohteissa, kuten kaatopaikkojen pohjakerroksissa, käytetään yhdistelmärakenteita, jolloin tiivistysrakenteiden pintaosa muodostuu esimerkiksi bentoniittipohjaisista tai synteettisiä eristemateriaaleista.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Pilaantuneiden kohteiden kunnostusta kokonaisprojekteina ja osatoimituksina
Fortum Waste Solutions tarjoaa pilaantuneiden kohteiden kunnostusta kokonaisprojekteina ja osatoimituksina. Kokonaisprojekteissa vastaamme työn onnistumisesta alusta loppuun, avaimet käteen -periaatteella.

Kunnostusmenetelmä valitaan huomioiden muun muassa pilaantuneisuuden aiheuttavat aineet, niiden pitoisuudet, alueen laajuus, maaperäolosuhteet sekä kunnostuksesta aiheutuvat riskit.

Etsimme kunnostuskohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän tai menetelmien yhdistelmän, jolla saavutetaan kustannustehokas ja kestävä ratkaisu. Käytettävissämme on itse kehittämäämme erikoiskalustoa ja monipuolinen valikoima kunnostusmenetelmiä. Usein kunnostus on mahdollista hoitaa paikan päällä, mikä säästää merkittävästi kustannuksissa.

Pohja- ja teollisuusvesien käsittely

Monipuolista pohja- ja teollisuusvesien käsittelyä.
Pohjavesien käsittely

Pohjaveden tehokkainta puhdistamista on päästölähteen poistaminen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Osa pohjavesien käsittelymenetelmiemme tavoitteena on vähentää haitallisten aineiden määrää ja estää niiden leviäminen pohjaveden mukana laajemmalle alueelle.

Reaktiivinen seinämä

Ekokem testaa reaktiivisen seinämän toimivuutta pilaantuneen pohjaveden pudistajana. Reaktiivinen seinämä on mitoitettu niin, että pohjavesi ehtii puhdistua seinämässä viipymisen aikana. Rakenteessa reaktiivisen materiaalin päätarkoitus on poistaa liuenneet haitta-aineet puhdistettavasta pohjavedestä tai muuntaa niiden pitoisuudet hyväksyttävälle tasolle.

Teollisuusjätevesien käsittely

Ekokem tarjoaa teollisuusjätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelua, toteutusta ja hoitoa tilanteisiin, joissa tavanomaiset ratkaisut eivät riitä. Ratkaisumme sopivat kohteisiin, joissa jätevesien pienen määrän, epäsäännöllisyyden tai muun syyn vuoksi ei ole järkevää sijoittaa omaan puhdistamoon.
Voimme hyödyntää jo olemassa olevien laitosten infrastruktuuria, joihin voimme tarvittaessa lisätä erityiskäsittelyn vaatimia osia.

Toteutamme jätevedelle sen määrän, pilaantuneisuuden ja vaaditun puhdistustason mukaan sopivan, joko kiinteän tai siirrettävän käsittely-yksikön. Ratkaisemme myös vedenkäsittelyssä muodostuvien jätteiden jatkokäsittelyn tai mahdollisen hyötykäytön.

Purkuliiketoiminta

Ekokemin vankkaa ammattitaitoa haastaviin purku- ja saneerauskohteisiin.
Vanhat teollisuuskiinteistöt ovat haastavia purku- ja saneerauskohteita. Tarjoamme osaamistamme kohteisiin, joissa poikkeuksellisten materiaalien vuoksi tavanomaiset menetelmät eivät riitä, vaan purkutyössä on osattava suojautua ja suojata ympäristöä kiinteistöön kertyneiltä riskeiltä.

Hyödynnämme purkukohteiden materiaalit mahdollisuuksien mukaan materiaaleina tai energiana.