Ympäristörakentaminen

Tarjoamme ympäristörakentamisen kattavat palvelut sekä kierrätys- ja hyötykäyttöratkaisut, joilla asiakkaamme edistävät luonnonvarojen säästämistä.

Kestäviä ratkaisuja ympäristörakentamisen eri aloille

Käsittelemällä jätteitä hyödynnettäviksi uudelleen materiaalina autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristökuormitusta sekä kustannuksia.

Suuretkin teollisuusjätemassat käsittelyn kautta hyödynnettäviksi

Käsittelemme ja hyötykäytämme teollisuusjätekeskuksissamme esimerkiksi yhdyskuntajätteen käsittelyssä syntyviä jätteitä, rakentamisen ja palvelutoiminnan jätteitä, pilaantuneita maita, teollisuusjätteitä sekä muita jätteitä.

Sivutuotteet kiertoon turvallisesti ja ympäristöystävällisesti

Tyypillisiä hyödyntämiskelpoisia energiantuotannosta ja teollisuudesta syntyviä jakeita ovat voimalaitosten pohja- ja lentotuhkat, teräs-, rikastus- ja puhallushiekat, valimohiekat ja pölyt, erilaiset lietteet ja ruoppausmassat, kuitusavi ja -lietteet sekä erilaiset karkeat murskeet.

Hyödynnämme sivutuotteita ensisijaisesti nykyisten toimintojemme yhteydessä, kuten ympäristörakentamisessa, tie-, kenttä- ja katurakentamisessa, maaperän kunnostuksessa, pohjavesien suojauksessa, jätteiden käsittelyprosesseissa sekä kaatopaikkarakenteissa. Joitakin sivutuotteita voidaan käsiteltyinä käyttää myös maanparannusaineina.

Pilaantuneet maat uudelleen kiertoon

Tarjoamme pilaantuneiden alueiden kunnostusta sekä kokonaisprojekteina että osatoimituksina. Kokonaisprojekteissa vastaamme työn onnistumisesta alusta loppuun, avaimet käteen -periaatteella. Mitä haastavampi ja moninaisempi kunnostuskohde on kyseessä, sitä parempia olemme.

Rakenteet kuntoon moninaisissa kohteissa

Urakoimme mm. suljettavien kaatopaikkojen pintarakenteet, kaatopaikkojen pohjarakenteet, kenttä-, allas- ja meluvallirakenteet sekä stabilointityöt. Urakoinnin lisäksi avustamme tarvittaessa hankesuunnittelussa, kartoittamisessa, aikatauluttamisessa sekä rakennussuunnittelussa. Hyödynnämme rakenteissa mahdollisimman paljon tilaajan materiaaleja sekä teollisuuden sivutuotteita ja erilaisia jätemateriaaleja. Näin säästetään neitseellisiä raaka-aineita ja saadaan jätejakeita kiertoon materiaalina.

Purkujäte – purku- ja saneerauskohteiden materiaalit kiertoon

Fortumin hoitaessa purkutyöt, voi tilaaja olla varma siitä, että kaikki purkujäte käsitellään kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Hoidamme kokonaispurkuhankkeet, saneerauspurut, teollisuuspurut sekä haitta-ainepurkutyöt. Käytössämme ovat sopivat ja tehokkaat työvälineet sekä riittävät resurssit kaikkiin purkutarpeisiin. Pystymme reagoimaan muutoksiin siten, että tilaajan suunnittelema kohteen jatkokäyttö ei vaarannu.

Vedet puhtaiksi ympäristöä säästäen

Vesienkäsittelyratkaisujemme etuja ovat asiantuntemuksemme lisäksi palvelun käynnistämisen nopeus ja kykymme räätälöidä vesienkäsittelymenetelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Pystymme auttamaan asiakkaitamme vesienkäsittelyyn liittyvissä haasteissa mm. teollisuuden tuotantoprosesseissa, pohjavesien suojaamisessa ja puhdistamisessa, kaivantovesien käsittelyssä, lietteiden ja muiden vesipitoisten jätteiden kuivauksessa sekä kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelyalueiden vesien käsittelyssä.