Energiapalvelut

Hyödynnämme energiantuotannossa jätevirtoja, jotka eivät kelpaa kierrätykseen tai materiaalihyötykäyttöön. Tuotetusta energiasta toimitetaan kaukolämpöä lähikunnille sekä sähköä valtakunnan verkkoon.

Jätteestä energiaa

Syntypaikkalajittelusta huolimatta sekajätteeseen jää aina joitain sellaisia jakeita, joita ei voida hyödyntää materiaalina. Sekä tällaisille jakeille että vaarallisille jätteille energiana hyödyntäminen on ainut turvallinen ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Fortumillä on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa käytössä yhteistuotantolaitokset, joissa hyödynnetään jätteistä saatu energia kauko- ja prosessilämpönä sekä sähkönä. Kaukolämpö toimitetaan lähikuntien hyödynnettäväksi.

Korvattaessa kierrätykseen kelpaamattomalla jätepolttoaineella fossiilisia polttoaineita vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä sekä pystytään tarjoamaan edullista ja ympäristömyötäistä kaukolämmön tuotantoa.

Vuonna 2014 Fortum tuotti yhteensä 1 168 GWh kaukolämpöä ja 211 GWh sähköä. Fortumin tuottamalla energialla voidaan lämmittää yhteensä noin 60 000 omakotitaloa.

Panostamme energiahyötykäytön tehostamiseen

Olemme koko toimintamme ajan panostaneet merkittävästi jätteiden energiahyötykäytön tehostamiseen. Vuonna 2013 Riihimäen toimipaikalla nostettiin kaukolämmöntuotantotehoa asentamalla kaksi lämpöpumppua, joilla lasketaan palaavan kaukolämpöveden lämpötilaa 10 astetta ja talteen otettu energia siirretään lähtevään kaukolämpölinjaan. Investoinnilla nostettiin kaukolämmöntuotantoa 27 GWh.

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus tehostaa sekä Ruotsin että Tanskan laitosten jätteiden energiahyötykäyttöastetta. Tavoitteena on tehostaa lämmöntalteenottoa puhdistetuista savukaasuista.

Tehostamalla jätteiden energiahyötykäyttöä takaamme asiakkaillemme edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmöntuotannon. Tämä edesauttaa asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja markkina-aseman säilymistä.

Asiakaskohtaisia energia- ja päästöjenhallintaratkaisuja

Yhdistämällä asiakkaan oman prosessi- ja toimintatapatuntemuksen ja Fortumin asiantuntijuuden voidaan löytää kustannustehokkaita innovatiivisia ratkaisuja materiaalihallintaan ja energiatuotantoon.

Olemme tehneet asiakaskohtaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään jätteiden energiasisältö, käsitellään energiahyödyntämisestä syntyvät päästöt ja tuotetaan kilpailukykyisesti energiaa asiakkaille. Näillä ratkaisuilla nostamme prosessien hyötysuhteita.

Energialiiketoiminta on yksi Fortumin vahvoista tukijaloista ja yhteistyöllä saavutamme kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja.