Ekokem selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq Helsingin päälistalle

17.2.2016

Ekokem selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq Helsingin päälistalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Ekokem Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen Ekokemin pääomarakenteen kehittämisestä, jonka osana harkitaan myös listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Mahdollisen listautumisen toteutuksesta ja ajoituksesta päätetään myöhemmin, mutta se voisi toteutua aikaisintaan vuoden 2016 jälkimmäisen puoliskon aikana. Yhtiön suurimmat omistajat ovat ilmaisseet tukensa yhtiön pääomarakenneselvitykselle.

Ekokem on yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousyhtiöistä, joka tarjoaa asiakkailleen kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Jätteen vastaanoton ja käsittelyn lisäksi merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta kertyy käsittelyprosesseissa syntyvien energian ja kierrätettyjen tuotteiden myynnistä. Ekokem toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, ja sillä on vahva asema ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluissa useilla teollisuuden toimialoilla sekä julkisella sektorilla toimivien asiakkaidensa keskuudessa.

Mahdollisen listautumisen tavoitteena olisi tukea Ekokemin kasvustrategian menestyksekästä toteuttamista. Listautumisen kautta vahvistettaisiin yhtiön rahoitusasemaa ja hankittaisiin pääsy pääomamarkkinoille investointien rahoittamiseksi, parannettaisiin Ekokemin tunnettuutta ja luotaisiin paremmat edellytykset osakkeen kaupankäynnille.

Ekokemin hallituksen puheenjohtaja Juha Vanhainen kommentoi:

”Ekokem on nyt saavuttanut aseman Pohjoismaiden johtavien kiertotalousyhtiöiden joukossa, mikä luo hyvän perustan kasvun jatkamiselle. Tässä vaiheessa on luontevaa arvioida mahdollisuuksia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Tästä syystä hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen, jonka osana harkitaan Ekokemin listaamista pörssiin. Listautuminen mahdollistaisi entistä paremmin sekä nykyisille että uusille omistajille osallistumisen yhtiön kasvuun.”

Ekokemin toimitusjohtaja Karri Kaitue kommentoi:

”Globaalit megatrendit, kuten väestönkasvu ja kaupungistuminen, vahvistavat tarvetta tehostaa rajallisten luonnonvarojen uusiokäyttöä, mikä luo hyvän perustan Ekokemin liiketoiminnan kehittämiselle. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen, lainsäädännön tiukentuminen ja Euroopan komission joulukuussa 2015 hyväksymä uusi kiertotalouspaketti luovat osaltaan kasvavaa tarvetta Ekokemin palveluille sekä antavat yhtiölle kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia.

Ekokem on viime vuosien aikana kasvanut suomalaisesta yhtiöstä Pohjoismaiden laajuiseksi ympäristönhuollon palveluita tuottavaksi konserniksi. Kasvumme on ollut kannattavaa, ja aiomme jatkaa kannattavan kasvun polulla. Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on vahvistaa asemiamme nykyisillä markkinoillamme sekä laajentaa tarjontaamme. Esimerkkinä tämänhetkisistä kasvuhankkeistamme on Riihimäellä rakenteilla oleva Kiertotalouskylä, jossa sekajätteestä jalostetaan muun muassa uusiomuovia, biokaasua ja energiaa.”

Ekokem lyhyesti

Ekokem on yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousyhtiöistä, joka tarjoaa ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja. Ekokem operoi Pohjoismaiden johtavia vaarallisen jätteen käsittelylaitoksia ja tarjoaa erikoistunutta ympäristönhuollon osaamistaan asiakkailleen laajalla rintamalla. Yhtiön tarkoituksena on luoda arvoa parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on jo yli 35 vuoden ajan myötävaikuttanut luonnonvarojen säästämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Kiertotalous on malli, jossa materiaalit kiertävät yhteiskunnassa niin kauan, kuin niillä on arvoa. Kun yhden toimijan jätteestä syntyy toisen raaka-ainetta, minimoidaan jätteen syntyminen ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Ekokem jalostaa syntyviä jätteitä kierrätyskelpoisiksi, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään jäte hyödyntämään energiantuotannossa. Käsittelyssä poistetaan lisäksi haitalliset aineet kierrosta.

Ekokemin kasvu on ollut kannattavaa: viimeisen viiden vuoden vuosittainen keskimääräinen myynnin kasvu on ollut 16 prosenttia, mihin ovat vaikuttaneet myös kaksi toteutettua merkittävää yritysostoa [1]. Vuonna 2014 Ekokem-konsernin liikevaihto ylitti 200 miljoonan euron tason käyttökatteen ollessa 59 miljoonaa euroa (käyttökatemarginaali 29 prosenttia). Vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Ekokemin kasvu jatkui – konsernin liikevaihto kasvoi 34 prosenttia edellisvuoteen verrattuna alkuvuonna toteutuneen yrityskaupan siivittämänä.[2] Ekokem-konserni työllistää noin 650 ammattilaista Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Ekokemin tilinpäätöksen ennakkotiedote vuodelta 2015 julkistetaan 8.3.2016.

Tietoa mahdollisesta listautumisesta

Ekokemin suurimmat osakkeenomistajat ovat Suomen valtio, Suomen Kuntaliitto ry, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, jotka yhdessä omistavat noin 81 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Loput Ekokemin osakkeista jakautuvat noin 400 omistajan kesken.

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle antavansa tukensa Yhtiön pääomarakenneselvitykselle, jonka osana harkitaan yhtiön listautumista. Lopulliset päätökset mahdollisesta listautumisesta, sen ajankohdasta sekä mahdollisen listautumisen rakenteesta ja ehdoista tehdään myöhemmin.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on nimitetty Ekokemin neuvonantajiksi pääomarakenteen kehittämistä koskevaan arviointiin, ja ne toimivat pääjärjestäjinä, mikäli arviointi johtaa yhtiön listautumiseen. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Ekokem järjestää lehdistötilaisuuden keskiviikkona 17.2.2016 klo 13.00 Tapahtumatalo Bankissa (kokoustila 12) osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Tilaisuudessa Ekokem Oyj:n toimitusjohtaja Karri Kaitue kertoo Ekokemistä sekä hallituksen selvitystyön taustoista.

Lisätietoja antavat

Karri Kaitue, toimitusjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 220
Hanna Masala, strategia-, IR- ja viestintäjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 110

[1] Keskimääräinen vuotuinen kasvu vuosina 2009–2014. Vuosien 2009-2013 tilinpäätökset on tehty suomalaisten tilinpäätösstandardien mukaan ja vuoden 2014 tilinpäätös IFRS:n mukaan. Myynnin kasvuun sisältyy vuonna 2012 toteutettu Sakabin osto.

[2] Tässä esitetyt yhtiön osavuosikatsaustiedot ovat tilintarkastamattomia (IFRS).


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA aiheeseen liittyen löytyy täältä.


Vastuunrajoitus

Tämä ilmoitus ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ekokem Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa mistään tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä ilmoituksesta ei levitetä eikä tule levittää tai lähettää Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin.

Tämän ilmoituksen levittäminen voi olla lainvastaista tietyissä maissa. Tätä ilmoitusta ei tule levittää Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tässä ilmoituksessa oleva tieto ei muodosta arvopapereiden myyntitarjousta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa.

Iso-Britanniassa tämä ilmoitus on tarkoitettu levitettäväksi ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)–(d) -kohtien mukaisille yhteisöille (”high net worth companies, unincorporated association, etc”), tai (iii) muille henkilöille, joille kutsu sijoitustoimintaan osallistumisesta (vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 21 artiklan mukaisesti) arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyen voidaan muutoin laillisesti antaa tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Tämä ilmoitus on suunnattu vain asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia sen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Mahdolliset tähän ilmoitukseen liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä ilmoitus on laadittu sillä perusteella, että mikä tahansa arvopaperien tarjous missä tahansa esitedirektiivin (2003/71/EY, muutoksineen, ”Esitedirektiivi”) implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), lukuun ottamatta Suomea, tehdään Esitedirektiivin mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta arvopaperitarjousten yhteydessä koskevan poikkeuksen nojalla siten, kuin Esitedirektiivi on implementoitu kyseisessä Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän mukaisesti kaikkien, jotka tekevät tai aikovat tehdä tarjouksia kyseisessä Relevantissa jäsenvaltiossa arvopapereista, jotka ovat mahdollisen listautumisannin kohteena, saavat tehdä niin vain olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai millekään järjestäjälle ei synny velvollisuutta julkaista esite Esitedirektiivin 3 artiklan tai täydentää esitettä Esitedirektiivin 16 artiklan mukaisesti sellaiseen tarjoukseen liittyen. Yhtiö eivätkä mitkään järjestäjistä ole valtuuttaneet, eivätkä valtuuta, mitään arvopaperien tarjoamista minkään rahoituksen välittäjän kautta. Yhtiö eikä mitkään järjestäjistä ole valtuuttaneet, eivätkä valtuuta, mitään arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai jollekin järjestäjälle syntyy velvollisuus julkistaa tai täydentää esitettä sellaisesta tarjouksesta.

Tämän ilmoituksen sisältämä tieto on tarkoitettu vain tiedottamista varten, eikä sen ole tarkoitus olla kattavaa tai täydellistä. Tämän ilmoituksen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, täsmällisyyteen tai oikeellisuuteen ei voi luottaa missään tarkoituksessa minkään tahon toimesta. Tässä tiedotteessa oleva tieto voi muuttua.

Tulevaisuuteen kohdistuvat lausumat – Tärkeä ilmoitus

Tämä ilmoitus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät lausumia koskien Ekokem-konsernin liiketoimintastrategiaa, taloudellista asemaa, kannattavuutta, liiketoiminnan tuloksia ja markkinoita, samoin kuin muita lausumia, jotka eivät ole historiallista tietoa. Sellaiset sanat kuin ”uskoa”, ”olettaa”, ”suunnitella”, ”odottaa”, ”tähdätä”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”ohjata”, ”pitäisi”, ”aikoo”, ”jatkaa”, ”voisi”, ”ohjeistus”, ”saattaa”, ”potentiaalinen”, ”tulee tekemään”, samoin kuin muut samantapaiset ilmaukset ja vastaavat negatiiviset versiot kyseisistä ilmaisuista on tarkoitettu ilmentämään tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta ne eivät ole ainoita tapoja ilmentää tällaisia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuuteen kohdistuvat lausumat ovat alttiita lukuisille tekijöille, riskeille ja epävarmuuksille, joiden seurauksena todelliset seuraukset tai tulokset voivat olennaisesti poiketa ennakoiduista. Lukijoita kehotetaan olemaan luottamatta aiheettomasti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta mahdollista jatkuvaa velvollisuutta antaa tietoja soveltuvan lain mukaan, Yhtiöllä ei ole mitään aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista mitään tulevaisuutta koskevaa lausumaa tämän ilmoituksen julkistamisen jälkeen ilmentääkseen mitään tulevaisuuden tapahtumaa, olosuhteita tai muutoin.