Ekokem Oyj: Tilinpäätöksen ennakkotiedot 1.1.–31.12.2015

8.3.2016

Ekokem Oyj: Tilinpäätöksen ennakkotiedot 1.1.–31.12.2015

Tiedotteessa esitetään yhteenveto Ekokem Oyj:n tilinpäätöstiedoista. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Täydellinen tilintarkastettu tilinpäätös julkistetaan huhtikuussa, ja se on sen jälkeen saatavilla Ekokemin verkkosivuilla osoitteessa www.ekokem.com. Tanskalainen NORD-konserni on yhdistetty Ekokemin taloudellisiin tietoihin 1.2.2015 lähtien, jolloin toimintojen osto saatettiin loppuun. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Viimeinen vuosineljännes 2015:

  • Liikevaihto nousi 16 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja se oli 72,6 miljoonaa euroa (62,6 milj. e). Kasvuun vaikutti ennen kaikkea Tanskassa vuoden 2015 alussa tehty yritysosto.
  • Käyttökate oli 18,3 miljoonaa euroa (18,9 milj. e) ja käyttökateprosentti oli 25,2 prosenttia (30,2 %).

Vuosi 2015:

  • Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, ja se oli 258,3 miljoonaa euroa (200,8 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 54,6 miljoonaa euroa (58,6 milj. e) ja käyttökateprosentti 21,1 prosenttia (29,2 %). Kannattavuuden laskuun vaikuttivat mm. energianhintojen edellisvuotta alhaisempi taso, Tanskan yritysoston ja integroinnin kustannukset ja syksyllä käynnistetyn tehokkuusohjelman aiheuttamat kulut. Oikaistu käyttökate1 oli 56,6 miljoonaa euroa eli 21,9 prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos laski 2,96 euroon (7,52 e) liiketoiminnan heikentyneen kannattavuuden, edellä kuvattujen kustannuserien sekä yritysoston myötä nousseen poistotason takia. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 4,10 euroa.

Ekokemin toimitusjohtaja Karri Kaitue:

”Vuonna 2015 Ekokemin kannattavuus jäi odotuksistamme. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti muun muassa sähkön ja myydyn lämpöenergian edellisvuotta alhaisempi hintataso sekä laitosten ajoittaiset käytettävyysongelmat. Saavutettu kannattavuustaso ei ole meitä tyydyttävä, ja käynnistimmekin syksyllä tehokkuusohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Tähän liittyvät merkittävät kustannukset vaikuttivat myös vuodelta raportoituun kannattavuuteen. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin myös käytettävyyden parantamisen osalta.

Liikevaihdon kehitys oli kuitenkin vahvaa, ja Tanskan yritysosto saatiin onnistuneesti integroitua osaksi Ekokem-konsernia. Yrityskaupan positiivisen liikevaihtovaikutuksen lisäksi erityisesti ympäristörakentamisen liiketoiminnan kehitys oli hyvää. Positiivista on myös se, että heikentyneestä kannattavuudesta huolimatta Ekokemin liiketoiminnan rahavirta parani edellisestä vuodesta.

Ekokem ilmoitti helmikuussa käynnistävänsä pääomarakennetta koskevan selvityksen, jonka tavoitteena on taata resurssit yhtiön kehittämiseen jatkossakin. Olemme viime vuosien aikana kasvaneet suomalaisesta yhtiöstä Pohjoismaiden laajuiseksi ympäristönhuollon palveluita tarjoavaksi konserniksi, ja tarkoituksenamme on jatkaa kasvun polulla.”

Avainluvut (milj. euroa)

Ekokem-konserniQ4/2015Q4/2014FY 2015FY 2014
Liikevaihto72,662,6258,3200,8
Käyttökate18,318,954,658,6
   Osuus liikevaihdosta, %25,2 %30,2 %21,1 %29,2 %
Liikevoitto4,312,217,435,2
   Osuus liikevaihdosta, %5,9 %19,4 %6,8 %17,5 %
Tilikauden tulos2,09,110,526,7
Tulos per osake €0,592,552,967,52
Sijoitetun pääoman tuotto, %  6,9 %16,5 %
Korolliset nettovelat  106,733,5
Omavaraisuusaste, %  39,1 %56,6 %
Nettovelkaantumisaste, %  66,0 %20,6 %
Liiketoiminnan nettorahavirta  59,952,4
Investoinnit  117,016,6
Henkilöstö keskimäärin  677465

 Ekokemin osakemäärä on yhteensä 3 520 800 kpl.

  
Konsernin vuoden 2015 tulos

Ekokem-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 258,3 miljoonaa euroa (200,8 milj. e). Liikevaihdosta noin 45 prosenttia kertyi Detoxification-liiketoiminnasta, noin 30 prosenttia Recycling and Energy -liiketoiminnasta ja loput noin 25 prosenttia Environmental Construction -liiketoiminnasta. Ekokemin liikevaihto koostuu erilaisten ympäristönhuollon palveluiden myynnistä ja jätteiden vastaanotosta (vuonna 2015 noin 82 prosenttia liikevaihdosta) sekä sähkön, lämpöenergian ja kierrätysraaka-aineiden myynnistä (noin 18 prosenttia liikevaihdosta).

Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 29 prosenttia. Tähän vaikutti etupäässä tanskalaisen ympäristönhuoltoyritys NORDin osto. Liikevaihdon kasvu ilman NORD-oston vaikutusta oli viisi prosenttia. Ekokemin liikevaihdosta vuonna 2015 noin 63 prosenttia muodostui Suomen toiminnoista, noin 19 prosenttia Tanskan toiminnoista ja noin 18 prosenttia Ruotsin toiminnoista.

Ekokem-konsernin käyttökate vuonna 2015 oli 54,6 miljoonaa euroa (58,6 milj. e) ja käyttökateprosentti oli 21,1 prosenttia (29,2 %). Oikaistu käyttökate vuonna 2015 oli 56,6 miljoonaa euroa eli 21,9 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden heikentymiseen vaikuttivat muun muassa myytävän energian ja raaka-aineiden markkinahintojen lasku, Tanskan yritysoston toteuttamiseen ja integrointiin liittyvät kulut (yhteensä 2,4 milj. e) sekä tuotantolaitoksissa esiintyneet ajoittaiset käytettävyysongelmat. Kannattavuutta painoivat lisäksi syksyllä 2015 käynnistettyyn tehokkuusohjelmaan liittyvät kulut. Ohjelma käynnistettiin heikentyneen tuloskehityksen seurauksena ja reaktiona haastavampaan markkinaympäristöön, ja sen tavoitteena on yhteensä 10 miljoonan euron vuotuisten säästöjen saavuttaminen vuoden 2018 loppuun mennessä. Oikaistu käyttökate on esitetty vertailukelpoisuuden parantamiseksi, sillä oikaisuerien – tehokkuusohjelmaan liittyvät henkilöstön irtisanomisiin liittyvät kulut (1,5 milj. e) ja toimintojen lopettamiseen liittyvät kulut (0,5 milj. e) – katsotaan olevan luonteeltaan normaalista liiketoiminnasta poikkeavia. Liiketoimintaan vaikuttivat positiivisesti onnistunut myynti erityisesti ympäristörakentamisen alueella sekä muutamat suuremmat ympäristörakentamisen projektit.

Ekokemin liikevoitto laski selvästi 17,4 miljoonaan euroon (35,2 milj. e). Tähän vaikutti kannattavuuden heikentymisen lisäksi erityisesti Tanskan yritysoston myötä huomattavasti kasvanut poistotaso. Liikevoittoa laskivat myös vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjatut 3,0 miljoonan euron käyttöomaisuuteen kohdistuvat omaisuuserien arvonalentumis- ja romutustappiot. Alaskirjaukset liittyvät syksyllä käynnistetyn tehokkuusohjelman yhteydessä tehtyyn laajempaan omaisuuserien tarkasteluun.

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2015 oli erittäin vahva, 59,9 miljoonaa euroa (52,4 milj. e). Investoinnit vuonna 2015 olivat yhteensä 117,0 miljoonaa euroa (16,6 milj. e). Suurimmat toteutetut investoinnit olivat tanskalaisen NORDin osto sekä Ekojalostamon ja Muovijalostamon rakentamiseen liittyvät investoinnit Riihimäen Kiertotalouskylään.

Konsernin korolliset nettovelat vuoden 2015 lopussa olivat 106,7 miljoonaa euroa (33,5 milj. e). NORDin ostoon liittyen Ekokem nosti 90 miljoonaa euroa velkaa uusien vuonna 2020 erääntyvien rahoitusjärjestelyiden puitteissa.

Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden 2015 lopussa 29,0 miljoonaa euroa (30,9 milj. e). Omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (56,6 %). Nettovelkaantumisaste oli 66,0 prosenttia (20,6 %). Korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen välinen suhde (nettovelka / EBITDA) oli 2,0 (0,6).

Markkinaympäristön kehitys

Vuonna 2015 jatkunut epävarma taloustilanne vaikutti vuoden aikana Ekokem-konsernin liiketoimintaympäristöön. Sähkön, kaukolämmön ja myytävien materiaalien alhaisina pysyneet hinnat vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen. Vuoden puolivälissä markkinatilanne vaarallisten jätteiden kansainvälisen myynnin osalta oli ennakoitua haastavampi, mikä johti tilapäiseen kapasiteetin vajaakäyttöön kesän 2015 aikana. Teollinen aktiviteetti Ekokemin keskeisillä asiakastoimialoilla on kuitenkin jatkunut hyvällä tasolla kaikilla markkina-alueilla. Ympäristörakentamisen markkina vahvistui vuoden 2015 aikana.

Tilikauden tärkeimmät tapahtumat

Ekokemin kannalta keskeisimpiä tapahtumia tilikaudella 2015 olivat tanskalaisen ympäristönhuoltoyritys NORDin osto, useat merkittävät ympäristörakentamisen liiketoiminnassa voitetut tilaukset, Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisessa syntyneiden jätteiden käsittelyn loppuunsaattaminen Riihimäen laitoksella, Kiertotalouskylä-investoinnin eteneminen, uuden toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimittäminen sekä organisaatiomallin uudistaminen, Ekokem-brändin käyttöönotto kaikissa toimintamaissa, Ekokem AS:n perustaminen Norjaan sekä syksyllä käynnistetty tehokkuusohjelma.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Ekokemin tavoitteena on toimia ympäristölupaehtojen mukaisesti ilman päästöraja-arvojen ylityksiä ja ympäristövahinkoja. Ekokem-konsernin toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön olivat olennaisilta osin määräysten mukaiset kaikilla tuotantolaitoksilla. Vuonna 2015 Ekokem-konsernissa kirjattiin kaksi (vuonna 2014: 9) savukaasujen lupaehtoylitystä. Jätevesipäästöjen lupaehtojen pitoisuus- ja kuormitusylityksiä kirjattiin Ekokem-konsernissa yhteensä 18 (9). Ekokem-konsernin tuotantolaitoksilla ei tapahtunut vuonna 2015 vakavia korvausvastuuseen johtaneita ympäristövahinkoja. Riihimäellä Ekokem toteutti lähes 2 miljoonan euron investoinnin savukaasujen puhdistusjärjestelmään. Uusi sähkösuodatin parantaa laitoksen käyttövarmuutta sekä auttaa vähentämään toiminnan ympäristövaikutuksia.

Ekokem-konserni on asettanut nolla tapaturmaa -tavoitteen yhteiseksi kaikille Ekokemissä työskenteleville ja Ekokemille töitä tekeville. Tavoitteen saavuttamista seurataan toimenpide- ja tapaturmakohtaisesti sekä vuositasolla Ekokemin ja yhteistyökumppaneiden yhteisellä tapaturmataajuudella. Ekokemin henkilöstölle sattui vuonna 2015 yksitoista (5) poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa. Yhteistyökumppaneille niitä sattui yksitoista (10). Vuonna 2015 sattui yksi vakava tapaturma Ekokemin Frederician öljyisten vesien käsittelylaitoksella Tanskassa, kun yhtiön työntekijä loukkaantui vakavasti räjähdysonnettomuudessa maaliskuussa.

Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ekokemin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.4.2015. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan yhteensä 11,3 miljoonaa euroa eli 3,20 euroa kutakin osaketta kohden. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Juha Vanhainen, Leena Karessuo, Pia Björk, Karri Kaitue, Jukka Ohtola ja Tiina Tuomela. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Vanhaisen ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuon. Karri Kaitue aloitti Ekokemin toimitusjohtajana 3.8.2015, missä yhteydessä hän erosi hallituksen jäsenyydestä.

Tulevaisuudennäkymät

Ekokemin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2016. Yhtiön näkemyksen mukaan liiketoiminnan toimintaedellytykset ovat hyvät, ja niitä tukee muun muassa syksyllä 2015 tehtyjen tehostamistoimien ja Kiertotalouskylän käynnistymisen odotettu myönteinen vaikutus liiketoimintaan, vaikkakin öljyn ja energian matala hintataso aiheuttaa edelleen painetta. Vuonna 2015 toteutettuun yritysostoon liittyvien integrointitoimenpiteiden sekä syksyllä käynnistettyyn tehokkuusohjelmaan liittyvien toimenpiteiden ei odoteta aiheuttavan kustannuksia vuonna 2016. Yhtiön käynnistämään pääomarakenneselvitykseen liittyen tullaan vuoden 2016 aikana kirjaamaan ylimääräisiä kuluja, joiden odotetaan osaltaan rasittavan raportoitua tulosta.

Ekokem jatkaa toimintojensa kehittämistä ja erilaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseksi ensisijaisesti Pohjoismaissa arvioidaan aktiivisesti. Pyrkimyksenä on varmistaa riittävän laaja palvelutarjooma, jotta Ekokem voi toimia teollisten asiakkaidensa kumppanina jätehuollossa laaja-alaisesti.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja yhtiökokous

Ekokem Oyj:n tilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportti julkistetaan viimeistään 11.4.2016 alkavalla viikolla. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 29.4.2016 klo 11 Helsingissä. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.


Lisätietoja antavat

Karri Kaitue, toimitusjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 220
Markus Melkko, talous- ja rahoitusjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 237
Hanna Masala, strategia-, IR- ja viestintäjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 110


 1 Vuoden 2015 oikaistu käyttökate ja oikaisuerillä korjattu osakekohtainen tulos on esitetty vertailukelpoisuuden parantamiseksi, sillä näiden erien katsotaan olevan luonteeltaan normaalista liiketoiminnasta poikkeavia. Käyttökatetta ja osakekohtaista tulosta oikaisevat erät koostuvat seuraavista: tehostamisohjelmaan liittyvät henkilöstön irtisanomiskulut (1,5 milj. e) ja toimintojen lopettamiseen liittyvät kulut (0,5 milj. e) osana operatiivisia kustannuksia sekä käyttöomaisuuteen kohdistuvat arvonalentumis- ja romutustappiot (3,0 milj. e). Verovaikutus huomioiden tilikauden tulokseen kohdistuvien oikaisuerien nettomäärä on 4,0 miljoonaa euroa.

Tulevat osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaus                    Päivämäärä        
Tilinpäätös nähtävillä yhtiön verkkosivuillavko 15
Q1/2016 
Q2/2016 
Q3/2016 
Tilinpäätöksen 2016 ennakkotiedote