Ekokem Oyj: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2016

24.5.2016

Ekokem Oyj: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2016

 

  • Ekokemin liikevaihto nousi 8,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja se oli 60,6 miljoonaa euroa (55,7 milj. e).
  • Käyttökate oli 18,0 miljoonaa euroa (17,0 milj. e) ja käyttökatemarginaali oli 29,6 prosenttia (30,5 %). Liikevaihtoa ja käyttökatetta rasitti 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen aiempiin tilikausiin liittyvä oikaisu.
  • Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 40,2 prosenttia (38,4 %).
  • Nettovelka katsauskauden lopussa oli 101,9 miljoonaa euroa (113,0 milj. euroa).

Ekokemin toimitusjohtaja Karri Kaitue:

”Alkuvuoden 2016 käytettävyyttä rasitti Ruotsin korkealämpötilapolton muutamilla kuukausilla aikaistettu huoltoseisokki. Muilta osin tuotanto sujui odotetusti. Ympäristönhuollon palveluiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla, ja myös ympäristörakentamisen markkina jatkui edelleen vahvana. Sähkön ja kierrätettävien materiaalien kuten metallien ja öljyn hinnat pysyivät sen sijaan edelleen alhaisina. Ekokemin kannattavuus säilyi kuitenkin hyvällä tasolla.

Ekokemin turvallisuuskehitys on ollut myönteistä verrattuna vuoden 2015 samaan ajanjaksoon. Työturvallisuuden kehittäminen on kuitenkin prosessi, joka vaatii jatkuvaa huomiota. Vuoden 2016 turvallisuustavoitteeksi on asetettu tapaturmien vähentäminen 50 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan uudistetun konsernitason kuukausiraportoinnin avulla.

Helmikuussa Ekokem ilmoitti käynnistävänsä pääomarakennetta koskevan selvityksen, jonka tavoitteena on taata resurssit yhtiön kehittämiseen jatkossakin. Tämä selvitystyö etenee. Myös loppuvuodesta 2015 aloitettu tehokkuusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.”

Tunnusluvut (milj. euroa)

Ekokem-konserni

Q1/2016

Q1/2015

FY 2015

Liikevaihto

60,6

55,7

258,3

Käyttökate

18,0

17,0

54,6

   Osuus liikevaihdosta, %

29,6 %

30,5 %

21,1 %

Liikevoitto

10,2

9,9

17,4

   Osuus liikevaihdosta, %

16,8 %

17,8 %

6,8 %

Tilikauden tulos

6,2

7,0

9,7

Tulos per osake €

1,78

1,98

2,74

Korolliset nettovelat

101,9

113,0

106,7

Omavaraisuusaste, %

40,2 %

38,4 %

39,0 %

Nettovelkaantumisaste, %

61,7 %

67,4 %

66,3 %

Liiketoiminnan nettorahavirta

11,4

14,5

59,9

Investoinnit  

6,6

89,4

117,0

Henkilöstö keskimäärin

626

610

677

 

Konsernin ensimmäisen vuosineljännes

Ekokem-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 60,6 miljoonaa euroa (55,7 milj. e).

Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna yhdeksän prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttietupäässä se, että vertailukaudella Tanskan toiminnot sisältyvät konsernin lukuihin helmikuusta 2015 lähtien. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Ekokemin liikevaihdosta noin 58 prosenttia muodostui Suomen toiminnoista, noin 26 prosenttia Tanskan toiminnoista ja noin 17 prosenttia Ruotsin toiminnoista.

Ekokem-konsernin käyttökate oli 18,0 miljoonaa euroa (17,0 milj. e) ja käyttökatemarginaali oli 29,6 prosenttia (30,5 %). Käyttökatetta rasitti 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen oikaisuerä, joka aiheutui varastomääriin ja tulouttamattomaan myyntiin kohdistuvasta ja aiempiin tilikausiin liittyvästä oikaisusta. Kyseinen kirjanpidollinen erä ei vaikuta Ekokemin kassavirtaan. Konsernin poistot kasvoivat hieman, ja näin ollen liikevoitto, 10,2 miljoonaa euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, pysyi edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla (9,9 milj. e).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,4 miljoonaa euroa (14,5 milj. e). Investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa (89,4 milj. e). Suurimmat toteutetut investoinnit olivat Riihimäen Kiertotalouskylän rakentamiseen liittyviä investointeja.

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2016 päättyessä omavaraisuusaste oli 40,2 prosenttia (38,4 %) ja nettovelkojen määrä 101,9 miljoonaa euroa (113,0 milj. e).

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Ekokem-konsernissa ei kirjattu savukaasujen lupaehtoylityksiä (vuonna 2015: 1). Jätevesipäästöjen lupaehtojen pitoisuus- ja kuormitusylityksiä kirjattiin Ekokem-konsernissa yhteensä kaksi(4). Poissaoloon johtaneita tapaturmia tapahtui vuosineljänneksen kuluessa kaksi (vuoden 2015 vastaavalla jaksolla 5). Vuosineljänneksen kuluessa Ekokemin tapaturmataajuus (LTI1, tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden, määriteltynä rullaavana 12 kuukauden keskiarvona) laski tasolle 9,6, kun se koko vuoden 2015 osalta oli 11,1.

Tulevaisuudennäkymät

Ekokemin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2016. Yhtiön näkemyksen mukaan liiketoiminnan toimintaedellytykset ovat hyvät. Toimintaedellytyksiä tukee muun muassa syksyllä 2015 tehtyjen tehostamistoimien ja Kiertotalouskylän käynnistymisen odotettu myönteinen vaikutus. Kuitenkin öljyn ja energian matala hintataso vaikuttaa kehitykseen jossain määrin negatiivisesti.

Ekokem jatkaa toimintojensa kehittämistä ja erilaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseksi ensisijaisesti Pohjoismaissa arvioidaan aktiivisesti. Pyrkimyksenä on varmistaa riittävän laaja palvelutarjooma, jotta Ekokem voi toimia teollisten asiakkaidensa kumppanina jätehuollossa laaja-alaisesti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ekokem solmi huhtikuussa kolmivuotisen 30 miljoonan euron määräisen luottolimiittisopimuksen. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on taata riittävä rahoituksellinen joustavuus ja rahoituksen saatavuus konsernin yleisiä käyttötarpeita varten. Luottolimiittisopimuksen puitteissa ei ole tehty nostoja.

Ekokemin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.4.2016. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan yhteensä 7,0 miljoonaa euroa eli 2,00 euroa kutakin osaketta kohden. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Juha Vanhainen, Leena Karessuo, Pia Björk ja Tiina Tuomela. Marko Hyvärinen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Vanhaisen ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuon.

Ekokemin Kiertotalouskylän koekäyttö aloitettiin Riihimäellä toukokuussa, kun Ekojalostamo ja Muovijalostamo aloittivat ensimmäisten jäte-erien käsittelyn. Toiminnan käynnistyttyä täysimääräisesti Ekokem toimittaa Muovijalostamostaan sopimuksen mukaisesti muoviraaka-ainetta mm. Amerplast Oy:n muovikassituotantoon.

Helmikuussa Ekokem ilmoitti käynnistävänsä pääomarakennetta koskevan selvityksen, jonka tavoitteena on taata resurssit yhtiön kehittämiseen jatkossakin. Selvityksen yhtenä vaihtoehtona arvioidaan Ekokemin listautumista Helsingin pörssiin. Toukokuussa Fortum Oyj tiedotti tehneensä alustavan, ei-sitovan tarjouksen Ekokemin osakkeista yhtiön neljälle suurimmalle osakkeenomistajalle. Nämä omistajat (Suomen valtio, Suomen Kuntaliitto ry, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut) omistavat yhdessä noin 81 % yhtiön osakkeista.

 

Lisätietoja antavat

Markus Melkko, talous- ja rahoitusjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 237
Hanna Masala, strategia-, IR- ja viestintäjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 110

 

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tanskalainen NORD-konserni on yhdistetty Ekokemin taloudellisiin tietoihin 1.2.2015 lähtien, jolloin toimintojen osto saatettiin loppuun. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.